רווח גולמי (משמע) | כיצד לחשב רווח גולמי?

מהי הרווחיות ברוטו?

הרווחים הגולמיים של החברה מתייחסים לסכום שנותר מחוץ לסך ההכנסות שהייצרה החברה ממכירת טוביה בתקופה חשבונאית מסוימת לאחר ניכוי עלות הסחורה שנמכרה אך לפני ניכוי ההוצאות האחרות, המסים והתאמות. שנגרמה לחברה באותה תקופה.

נוסחת הרווח הגולמי

הנוסחה מייצגת כדלקמן:

רווח גולמי = סך ההכנסות - עלות טובין שנמכרו

איפה,

 • הכנסה כוללת = הכנסה שכל גוף עסקי מייצר על ידי מכירת סחורות שונות בשוק או על ידי מתן שירותיהם ללקוחותיה במהלך הפעילות הרגילה של החברה.
 • עלות טובין שנמכרו = COGS הוא סך כל העלויות הישירות הקשורות לייצור סוגים שונים של טובין הנמכרים על ידי החברה וכולל את עלות חומר הגלם, עלות העבודה הישירה ועלות שנגרמו להוצאות הישירות האחרות.

דוגמה לרווחיות גולמית

בואו נדון בדוגמא.

אתה יכול להוריד תבנית אקסל מרוויחה ברוטו כאן - תבנית אקסל מרוויח ברוטו

חברה בע"מ יש את פרטי העסקאות הבאות שהתבצעו במהלך תקופת החשבונאות שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.

החברה הרוויחה סך הכנסות של 1,000,000 $ במהלך תקופת החשבונאות שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2018. ב -1 בינואר 2018 הייתה לחברה מלאי שלם של 200,000 $, וב- 31 בדצמבר 2018 השווי הכולל של מלאי שלה היה 300,000 $. מלבד זאת, ביצעה החברה את סך הרכישות בשווי 800,000 $ בתקופת החשבונאות הנדונה. חישוב הרווחים הגולמיים של החברה בתום תקופת החשבונאות המסתיימת ב- 31 בדצמבר 2018.

פִּתָרוֹן:

אנו מחשבים את הרווח הגולמי של החברה על ידי הפחתת הערך הכולל של עלות הסחורות שנמכרו בתקופה מהערך הכולל של ההכנסות שנוצרו באותה תקופה.

במקרה הנוכחי, כדי לחשב את הרווח הגולמי של החברה בסוף התקופה החשבונאית שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, ראשית תחושב הערך הכולל של עלות הסחורות שנמכרו באופן הבא:

עלות טובין שנמכרו = מלאי בתחילת שנת החשבונאות + רכישות שבוצעו במהלך שנת החשבונאות - מלאי בסוף שנת החשבונאות.

עלות טובין שנמכרו = 200,000 $ + 800,000 $ - 300,000 $ = 700,000 $

כעת הרווחים הגולמיים של החברה לתקופת החשבונאות המסתיימת ב- 31 בדצמבר 2018 יחושבו לפי הנוסחה הבאה:

רווח גולמי = הכנסה כוללת - עלות טובין שנמכרו = 1,000,000 $ - 700,000 $ = 300,000 $

כך שבמקרה הנוכחי, הרווחים הגולמיים של חברת A Ltd. השנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2018 היא 300,000 $.

יתרונות הרווח הגולמי

היתרונות השונים הם כדלקמן:

 • זה מראה את ביצועי החברה לשנה החשבונאית ומסייע בהשוואה בין הביצועים לחברה והחברה.
 • הנושים, המשקיעים, משתמשים בשווי הרווח הגולמי של החברה ושל בעלי העניין האחרים בחברה כדי למדוד ולבצע ניתוח עד כמה החברה מסוגלת להמיר את המכירות להכנסה בצורה יעילה ואפקטיבית.
 • לחברות קל לחשב את הרווח הגולמי של התקופה שכן הוא מחושב פשוט על ידי ניכוי עלות ערך הסחורה שנמכרה משווי ההכנסות הכוללות שהחברה הניבה במהלך התקופה הרלוונטית.

חסרונות הרווח הגולמי

החסרונות הם כדלקמן:

 • חישוב הרווח הגולמי אינו מסייע במדידת הרווחיות הכוללת של החברה. כדי לחשב את הרווחיות הכוללת, אנו מפחיתים את כל העלויות הישירות והעקיפות מההכנסות שנוצרו בתקופת החשבונאות.
 • לצורך חישוב הרווח הגולמי אנו משתמשים בנתוני המלאי של החברה. יש סיכויים שנתוני המלאי עלולים להיות לא מדויקים מכיוון שרואי החשבון האחראים להערכת שווי המלאי לא היו שוקלים את ההתאמות במלאי עבור הערך האבוד, הפגום או הגנוב של המלאי. במקרה כזה, ערך המלאי הסופי יוגזם בספרי החשבונות של החברה.

נקודות חשובות

הנקודות המהותיות השונות הן כדלקמן:

 • החברה מדווחת על רווחיות הרווח הגולמי שנוצרה במהלך תקופת חשבונאות בדוח רווח והפסד לתקופה זו.
 • הרווח הגולמי במקרה של יחיד יהיה סך ההכנסות שנצברו לתקופה, לפני ביצוע התאמות או ניכוי / מיסוי על ההכנסה.
 • זה מחושב על ידי הפחתת הערך הכולל של טובין שנמכרו בתקופה מהערך הכולל של ההכנסות שהחברה הניבה באותה תקופה.
 • זה שונה מההכנסה החייבת במס של החברה שבה מחושבים את הרווח הנקי על ידי ניכוי ההוצאות העקיפות מהרווח הגולמי. לפיכך, ערך הרווח הגולמי לעולם לא יפחת מערך הרווח הנקי של החברה.

סיכום

הרווח הגולמי הוא ההכנסה שמייצרת החברה לאחר ניכוי סכום עלות הסחורה שנמכרה בתקופה מהערך הכולל של ההכנסות שנוצרו באותה תקופה. זה מראה את ביצועי החברה לשנה החשבונאית ואת הנושים, המשקיעים ובעלי העניין האחרים בחברה למדוד ולעשות ניתוח כמה יעילה ואפקטיבית החברה מסוגלת להמיר את המכירות להכנסה. הרווח הגולמי בתקופה חשבונאית מדווח על דוח רווח והפסד של החברה לתקופה זו.