ISBLANK ב- Excel (נוסחה, דוגמאות) | כיצד להשתמש בפונקציה ISBLANK?

פונקציית ISBLANK ב- Excel

ISBLANK היא פונקציה לוגית ב- Excel שהיא גם סוג של פונקציית גליון עבודה בהפניה המשמשת להתייחסות לתא ולזיהוי אם יש בו ערכים ריקים או לא, פונקציה זו לוקחת ארגומנט יחיד שהוא הפניה לתא ומחזירה TRUE כפלט אם התא ריק ו FALSE כפלט אם התא אינו ריק.

נוסחת ISBLANK ב- Excel

הנוסחה של ISBLANK ב- Excel היא:

ערך הוא הפניה לתא שהועברה כטיעון שאנו רוצים לבדוק

כיצד להשתמש בפונקציה ISBLANK ב- Excel?

פונקציית ISBLANK ב- Excel פשוטה מאוד וקלה לשימוש. בואו להבין את העבודה של פונקציית ISBLANK ב- Excel על ידי כמה דוגמאות.

אתה יכול להוריד תבנית Excel זו של פונקצית ISBLANK כאן - תבנית Excel של פונקציה ISBLANK

דוגמה מס '1

תא A6 ריק ואין לו שום ערך, אז הוא החזיר ערך TRUE. 

דוגמה מס '2

יש לנו רשימת שמות שמסופקת עם שמות המשפחה ושם המשפחה שלהם אולם ישנם שמות שבהם שם המשפחה אינו מסופק. עלינו לברר באמצעות נוסחת Excel את השמות שאינם שלמים או ללא שם המשפחה.

אנו יכולים להשתמש בפונקציה זו כדי לבדוק אם שם המשפחה מסופק או לא. אם שם המשפחה ריק, הפונקציה ISBLANK תחזיר ערך TRUE באמצעות ערך זה ו- IF נבדוק אם שני השמות סופקו או לא.

הנוסחה ISBLANK בה נשתמש היא

= IF (ISBLANK (B2), "שם לא שלם", "שם מלא")

הוא מחזיר ערך באמצעות ISBLANK כאשר הערך נכון ואז שם המשפחה אינו מסופק אחר שם המשפחה מסופק.

החלת נוסחת ISBLANK על שאר התאים שיש לנו,

תְפוּקָה: 

דוגמה מס '3

נניח שיש לנו מערך נתונים בטווח כמוצג להלן:

אנו רוצים להדגיש את התאים הריקים, למשל, עלינו להדגיש את התאים B5, C4 ותאים ריקים דומים אחרים בטווח הנתונים.

כדי להדגיש את התאים נשתמש בעיצוב מותנה ובפונקציה ISBLANK.

אנו נבחר את הטווח שבין B2: H11 ואז בכרטיסיה בית, אנו בוחרים את העיצוב המותנה ב- excel ( בית -> סגנונות -> עיצוב מותנה)

ואז נבחר את הכלל החדש וחלון יופיע כלל העיצוב החדש. נשתמש בנוסחה כדי לקבוע את התאים לעיצוב. הנוסחה ISBLANK בה נשתמש היא

= ISBLANK (B2: H11)

לאחר מכן נבחר את הפורמט ונבחר בצבע ההדגשה ונלחץ על אישור.

תְפוּקָה:

דוגמה מס '4

הבחין בין תא ריק לתא המכיל מחרוזת ריקה.

יש לנו כמה ערכים בעמודה A. טווח A5 מכיל מחרוזת ריקה ו- A4 הוא תא ריק. ב- Excel נראה שתאי A4 ו- A5 הם תא ריק אך עלינו לזהות האם זהו תא ריק או לא.

לשם כך, נשתמש בפונקציה ISBLANK ובפונקציה IF כדי לבדוק מכיוון שבשביל מחרוזת ריקה הפונקציה ISBLANK מחזירה ערך FALSE היא מחזירה TRUE רק כאשר התא ריק או ריק לחלוטין.

הנוסחה ISBLANK בה נשתמש היא

= IF (ISBLANK (A2), "Is Empty", "Not Empty")

החלת הנוסחה ISBLANK על תאים אחרים שיש לנו,

עבור תא A4, הוא החזיר ערך נכון ומכאן שהוא תא ריק ולתאים אחרים יש ISBLANK בכך שהוא מחזיר ערך FALSE עבור Excel.

תְפוּקָה:

אם לתא יש מחרוזת ריקה (""), הפונקציה ISBLANK ב- Excel תחזיר FALSE, מכיוון שהן אינן ריקות. 

דוגמה 5

נניח שיש לנו רשימה של פריטים עם קודי ה- SKU שלהם והפריטים שעבורם לא הוקצו קודי ה- SKU נשארים ריקים. עמודה A מכילה את רשימת הפריטים ועמודה B מכילה את קוד ה- SKU כולל הפריטים שעבורם לא הוקצו קודי ה- SKU. בעמודה D, יש לנו רשימה כלשהי של פריטים שאינם מסודרים לפי סדר ועלינו למצוא את קוד ה- SKU, אחרת אם קוד ה- SKU לא הוקצה אז עלינו לכתוב נוסחה שעשויה להחזיר "הקצה קוד SKU".

אז הנוסחה של ISBLANK בה נשתמש כדי להשיג את הדרישה שלנו תהיה

= IF (ISBLANK (VLOOKUP (D2, $ A $ 2: $ B $ 21,2,0)), "הקצה קוד מק"ט", VLOOKUP (D2, $ A $ 2: $ B $ 21,2,0))

החלת הנוסחה ISBLANK על תאים אחרים שיש לנו,

תְפוּקָה:

 

Original text