דעה שלילית בביקורת (הגדרה, דוגמאות) | האם זה חשוב?

מהי דעה שלילית?

דעה שלילית שמספק המבקר הסטטוטורי בדו"ח הביקורת שלו מציינת כי הדוחות הכספיים של החברה אינם מראים תפיסה 'אמיתית והוגנת' של הנוהגים העסקיים בארגון והוצגה או הוטעה.

 הֶסבֵּר

המבקר הסטטוטורי אחראי לתת את השקפתו על אמיתותם והגינותם של הדוחות הכספיים שערכה ההנהלה בסוף שנת הכספים, המציגה את הנוהגים העסקיים של הארגון. המבקר, בעת ביצוע הליכי הביקורת שלו, מנסה להשיג ראיות ביקורת מספיקות ומתאימות לאימות הנתונים שנמסרו בדוח הכספי של הישות. לאחר איסוף ראיות הביקורת, מבקר המבקר את דעתו על הגינות הדוח הכספי שמסר הישות.

דוגמה לחוות דעת שלילית

בשנת הכספים 2018-19 התמודדה חברה עם אירוע יוצא דופן (רעידת אדמה), שהשמיד הרבה פעילות עסקית של החברה. נסיבות אלה מצביעות על חוסר ודאות מהותי ביכולתה של החברה להמשיך לדאגה מתמשכת. לכן יתכן שהיא לא תוכל לממש את נכסיה או לשלם את ההתחייבויות במהלך פעילותה הרגילה. הדוח הכספי וההערות לדוחות הכספיים של החברה אינם מגלים את העובדה האמורה. מבקרים נדרשים לנסח את חוות דעתם, להסביר.

פִּתָרוֹן:

במקרה זה, אי גילוי העובדה של 'הרס עסקים עקב רעידת אדמה' קובע בבירור כי הדו"ח הכספי אינו מספק ראייה מדויקת והוגנת של הארגון. אז המבקר צריך לתת חוות דעת שלילית בדוח הביקורת שלו לשנת הכספים 2018-19.

וכאלה יוצגו להלן:

לדעתנו, בגלל השמטת המידע שנמסר לעיל בדו"ח הכספי, הדו"ח הכספי אינו נותן ראייה מדויקת והוגנת בהתאם לדרישות. כמו כן, היא אינה מספקת את דיווח המידע על פי עקרון החשבונאות:

  1. במקרה של המאזן, מצב העניינים של החברה ביום 31 במרץ 2019
  2. במקרה של דוח רווח והפסד, הרווח / הפסד לשנה הסתיים ביום 31 במרץ 2019
  3. במקרה של הצהרת תזרים מזומנים, תזרים המזומנים של החברה לשנה הסתיים ב- 31 במרץ 2019

מדוע דעה שלילית חשובה?

  • בואו ניקח בחשבון שמבקר סטטוטורי משיג ראיות הנדרשות לביקורת, ובמהלך הביקורת הוא נוכח לדעת שיש כמה שגויות. הוא מבקש מההנהלה לתקן את אי הדיוקים. אם ההנהלה מתקנת את ההטעיות הללו, אז הוא נותן חוות דעת בלתי מוסמכת. ובכל זאת, במקרה שהראשון לא מבצע תיקונים, וזה כל כך משמעותי שהוא לא יכול לספק חוות דעת מוסמכת, אז הוא נותן חוות דעת שלילית.
  • אם הוא מזהה הונאה כלשהי בארגון וניהול הארגון מעורב גם בהונאה, והמבקר ביקש מההנהלה לחשוף זאת בדוחות הכספיים. אם ההנהלה מסרבת לחשוף את אותו הדבר, ואם זה כל כך משמעותי שהוא לא יכול רק להכשיר את הדו"ח, עליו לתת חוות דעת שלילית.
  • זה חיוני לבעלי העניין בחברה כמו לבעלי המניות, שכן בעלי המניות הם הבעלים של החברה, והם צריכים לדעת את המצב הכספי של החברה מכיוון שהם השקיעו את כספם בארגון זה. מבחינת הבנקים הם צריכים לדעת את מצבו הארגוני בפועל, האם חברה במצב להחזר ההלוואה וסכום הריבית.
  • הממשלה צריכה לדעת שהחברה מקיימת את כל הכללים והתקנות ומשלמת דמי חקיקה במועד. מכיוון שלכל בעלי העניין יש אינטרס כלשהו בארגון, כך שאם מבקר יחליט כי דוח כספי אינו נותן דעות אמיתיות והוגנות או דוחות כספיים אינם ערוכים על פי חוקים ותקנות בהתאמה, עליו לתת חוות דעת שלילית.

ההבדל בין שלילית ויתור

  •  דעה שלילית -כפי שהוסבר, במהלך הביקורת אם המבקר מקבל מידע ומסמכים המראים שיש איזשהו שגיאה מהותית או הונאה וההנהלה אינה מוכנה לתקן את המידע או לגלות שבדוח הכספי, השליטה הפנימית בחברה אינה טובה או שההנהלה מנסה להגביל את היקף הביקורת. הם לא מוכנים לבטל את המגבלה. במקרה כזה, על המבקר להעביר זאת להנהלה העליונה. אם גם ההנהלה העליונה אינה מסירה את ההגבלה, במקרה זה עליו לתקשר עם הנאשמים בממשל ולתת חוות דעת שלילית. בדו"ח הביקורת שלו, כאשר הוא נותן חוות דעת שלילית, הוא כותב כי השיג ראיות מספיקות ומתאימות. בהתבסס על כך, לדעתו, הדוחות הכספיים אינם נותנים ראייה מדויקת והוגנת,או דוחות כספיים אינם ערוכים על פי החוק בהתאמה.
  • הצהרת אחריות - במהלך הביקורת, אם מבקר אינו מקבל מידע מההנהלה או אם ההנהלה מגבילה אותו להשיג ראיות מגורמים חיצוניים והוא אינו מקבל מספיק ראיות מכל גורם שהוא. אם קיימת אי-הסכמה מהותית כלשהי ואין לו ראיות נאותות ומתאימות, והפרעה מוטעית זו היא משמעותית שאינו יכול רק להכשיר את חוות הדעת במקרה זה, הוא נותן הצהרת דעה. בדו"ח הביקורת שלו הוא כותב שהוא לא הצליח להשיג ראיות מספיקות ומתאימות, ולכן הוא לא מסוגל לתת את דעתו על דוחות כספיים.

סיכום

כאשר הדוחות הכספיים אינם מספקים את כל המידע והמבקר הסטטוטורי לאחר ביצוע ביקורת ומבוססים על כל הראיות שנאספו, הוא מסיק כי הדוח הכספי אינו מספק ראייה אמיתית והוגנת, הוא ידון בכל זה עם ההנהלה ועם האחראים על הממשל. . לאחר התקשורת הוא נותן חוות דעת שלילית.