פרויקטים בלעדיים הדדית | כיצד להעריך פרויקטים אלה? (דוגמאות)

מה הם פרויקטים בלעדיים זה לזה?

פרויקטים בלעדיים הדדיים הוא המונח המשמש בדרך כלל בתהליך תקצוב ההון בו החברות בוחרות פרויקט יחיד על בסיס פרמטרים מסוימים מתוך מכלול הפרויקטים, כאשר קבלה של פרויקט אחד תוביל לדחייה של הפרויקטים האחרים.

פרויקטים אלה הם כאלה שקבלת פרויקט A תוביל לדחייה של פרויקט B. הפרויקטים, במקרה זה, במקרה מתחרים זה בזה באופן ישיר.

שיטות בהן משתמשים חברות להערכת פרויקטים בלעדיים הדדית

קיימות שיטות שונות שאומצו על ידי חברות להערכת פרויקטים שאינם נכללים זה בזה והם משמשים כקריטריון לפיו תתקבל החלטת הקבלה או הדחייה.

מספר 1 - NPV (ערך נוכחי נקי)

NPV מתייחס לערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הנובעים מהפרויקט, אשר מקזז את ההוצאה הראשונית או ההשקעה.

קריטריוני ההחלטה עומדים כדלקמן:

 • קבל אם NPV> 0
 • דחה אם NPV <0

# 2 - IRR (שיעור תשואה פנימי)

אין זה אלא שיעור ההיוון שיהפוך את כל הערכים הנוכחיים של תזרימי המזומנים לשווים להוצאה הראשונית. IRR הוא שיעור ההיוון שבו NPV של הפרויקט שווה לאפס. לעתים קרובות יש לחברות שיעור משוכות או שיעור תשואה נדרש המשמש כמדד.

קריטריוני ההחלטה הם אפוא:

 • קבל אם IRR> r (שיעור תשואה נדרש / שיעור מכשולים).
 • דחה אם IRR <r (שיעור תשואה נדרש / שיעור מכשולים).

# 3 - תקופת ההחזר

שיטת תקופת ההחזר מביאה בחשבון את הכהונה או ליתר דיוק את מספר השנים הדרוש להשבת ההשקעה הראשונית על בסיס תזרימי המזומנים של הפרויקט.

מס '4 - תקופת ההחזר המוזל

חסרון אחד בתקופת ההחזר הוא שתזרים המזומנים אינו מתחשב בהשפעת ערך הזמן של הכסף. מכאן שתקופת ההחזר המהוון שוקלת אפוא את תזרימי המזומנים על ידי ניכוי הערכים הנוכחיים שלהם ואז חישוב ההחזר.

מספר 5 - מדד רווחיות (PI)

מדד רווחיות מתייחס לערכים הנוכחיים של תזרימי המזומנים העתידיים הנובעים מהפרויקט, המחולק אז בהשקעה הראשונית.

קריטריוני ההשקעה הם:

 • השקיעו אם PI> 1
 • דחה אם PI <1

דוגמאות

אתה יכול להוריד תבנית Excel זו של פרויקטים בלעדיים הדדית - תבנית Excel בלעדית

דוגמה מס '1

שקול את תזרימי המזומנים הבאים של פרויקט A ושל פרויקט B.

פִּתָרוֹן:

חישוב NPV עבור פרויקט A יהיה -

חישוב NPV עבור פרויקט B יהיה -

חישוב ה- NPV וה- IRR באמצעות חוברת עבודה של Excel מוצג בהמשך. בהנחה ששיעור היוון של 13% (תזרימי המזומנים העתידיים מוזלים בשיעור של 13% בכדי להגיע לערכם הנוכחי), באמצעות פונקציית NPV אנו יכולים להגיע לתמ"ג הנדרש לאחר ניכוי ההוצאה הראשונית. (שנה אפס במקרה זה).

חישוב ה- IRR עבור פרויקט A יהיה -

באופן דומה, ניתן כעת להגיע ל- IRR גם באמצעות פונקציית IRR ב- Excel כפי שמוצג להלן.

חישוב ה- IRR עבור פרויקט B יהיה -

NPV חיובי במקרה של שני הפרויקטים ו- IRR גבוה משיעור ההיוון של 13%.

מכיוון שהפרויקטים אינם נכללים זה בזה, איננו יכולים לבחור בו זמנית בכל הפרויקטים. אולם מכיוון שה- NPV וה- IRR גדולים יותר במקרה של פרויקט A, היינו בוחרים בפרויקט A מכיוון שמדובר בפרויקטים שלא נכללים זה בזה.

אז האם נתקלתם בתרחישים שבהם NPV ו- IRR מתנגשים זה בזה תוך הערכת פרויקטים כאלה?

כן, בהחלט ישנם מצבים בהם אנו מתמודדים עם סכסוכים בין NPV לבין IRR תוך כדי הערכת פרויקטים כאלה.

דוגמה מס '2

שקול את תזרימי המזומנים הבאים של 2 פרויקטים.

פִּתָרוֹן:

NPV ו- IRR בהנחה ששיעור היוון של 10% מוצגים להלן כדלקמן.

חישוב NPV עבור פרויקט A יהיה -

חישוב NPV עבור פרויקט B יהיה -

חישוב ה- IRR עבור פרויקט A יהיה -

חישוב ה- IRR עבור פרויקט B יהיה -

אם במקרה שמתם לב, NPV של פרויקט B גדול מ- A ואילו IRR של פרויקט A גדול מפרויקט B.

אנא עיין בתבנית האקסל הנתונה לעיל לחישוב מפורט של דוגמאות פרוייקט בלעדיות.

האם לשיטה אחת יש יתרון על פני השנייה?

 • במקרים בהם תזרימי המזומנים הראשוניים גבוהים יותר, יש לשים לב כי ה- IRR מראה מספר גבוה יותר, בניגוד לפרויקט שבו לפרויקט יש תזרים מזומנים שמגיע מאוחר יותר. מכאן ש- IRR נוטה להטות לטווח גבוה יותר כאשר יש תזרים מזומנים גבוה יותר בהתחלה.
 • לרוב, שיעורי ההיוון משתנים לאורך חיי החברה. הנחה לא מציאותית שה- IRR מניחה היא שכל תזרימי המזומנים בעתיד מושקעים לפי שער ה- IRR.
 • יתכנו גם מקרים בהם קיימים מספר IRR או אין IRR לפרויקט.

האם NPV נראה כמו אפשרות טובה יותר מאשר IRR?

ובכן כן. הנחה חשובה שעושה NPV היא כי כל תזרימי המזומנים העתידיים מושקעים מחדש במחיר הריאליות ביותר של שיעורי ההיוון. גם ל- NPV יש חסרונות מכיוון שהוא אינו רואה את היקף הפרויקט.

עם זאת, כאשר אנו מתמודדים עם סכסוך בין IRR ו- NPV במקרה של פרויקטים בלעדיים הדדית, מומלץ להמשיך בשיטת ה- NPV מכיוון שזה מראה על כמות הרווח האמיתי של החברה.

יתרונות וחסרונות

יתרונות

 • החברה תוכל לבחור בצורה מיטבית את הפרויקט / ההשקעה הטובים ביותר שנותנים את התשואות הטובות ביותר.
 • החברה תוכל להתחייב להון רק לפרויקט האופטימלי בהתחשב במשאבים המוגבלים.

חסרונות

 • למרות ששני הפרויקטים מייצרים NPV חיובי, חברות יצטרכו לבחור את הזוכה ולהשאיר את השאר.

האם יש שינויים מאוחרים בפרויקטים בלעדיים זה לזה?

 • ובכן כן, יש משהו שנקרא ניתוח מצטבר שמתבצע כששני הפרויקטים נראים ריאלי.
 • הכוונה היא לניתוח תזרימי מזומנים דיפרנציאליים של שני הפרויקטים (תזרימי מזומנים קטנים יותר מנוכים מתזרים המזומנים של הפרויקט הגדול יותר).
 • עם זאת, אל תדאג כי ניתוח זה אינו משמש בעיקר וחברות מסתמכות בעיקר על ניתוח NPV ו- IRR.

סיכום

ובכן, אני חושב שניתן לבחון את כדאיות ההשקעה או את כדאיותן של ההשקעות שיטות אלה משמשות כלי נהדר לקבלת החלטות עבור התאגידים, שכן כאשר הם משקיעים בפרויקטים NPV חיוביים המייצרים פרויקטים בלעדיים הדדיים, הם נוטים להוסיף לעושרם של בעלי המניות אשר אין ספק שבא לידי ביטוי במחירי המניות העולים.