MROUND ב- Excel | כיצד להשתמש בפונקציה MROUND? (דוגמאות)

פונקציית MROUND ב- Excel

MROUND הוא הפונקציה MATH & TRIGNOMETRY ב- excel ומשמש להמרת המספר למספרים המרובים הקרובים ביותר למספר הנתון. לדוגמא, = MROUND (50,7) ימיר את המספר 50 ל- 49 מכיוון שמספר 7 הכפול הקרוב ביותר 49, במקרה זה הוא מעוגל למטה לערך הקרוב ביותר. באופן דומה, אם הנוסחה היא = MROUND (53,7) אז זה ימיר את המספר 53 ל 56 מכיוון שמספר מספר 7 המספר הקרוב ביותר למספר 53 הוא 56, ובכך הוא מעוגל לערכים מספר אי זוגי 7.

תחביר

  • מספר: מהו המספר אליו אנו מנסים להמיר?
  • מרובה: המספרים המרובים שאנו מנסים לעגל את המספר.

כאן שני הפרמטרים הם חובה ושני הפרמטרים צריכים לכלול ערכים מספריים. נראה כמה מהדוגמאות של MROUND מתפקדות באופן מעשי.

דוגמאות לשימוש בפונקציית MRound ב- Excel

אתה יכול להוריד תבנית Excel זו של פונקציית MROUND כאן - תבנית Excel של פונקציה MROUND

דוגמה מס '1

פונקציית ה- MROUND excel מעגלת את המספר לכפול הקרוב ביותר למספר שסופק. אתה בטח חושב איך Excel יודע אם לעגל למעלה או לעגל למטה, זה תלוי בתוצאת החלוקה.

לדוגמא 16/3 = 5.33333, כאן הערך העשרוני הוא פחות מ 0.5 ולכן התוצאה של הערך המרובה הקרוב ביותר של המספר 3 היא 5, אז 3 * 5 = 15. כאן excel סיבוב כלפי מטה את הערך אם הערך העשרוני הוא פחות מ 0.5.

באופן דומה, הסתכלו על משוואה זו 20/3 = 6.66667, במשוואה זו ערך עשרוני גדול מ- 0.5 ולכן excel מעיג את התוצאה ל- 7, ולכן 3 * 7 = 21.

אז לדוגמא זו שקול את הנתונים הבאים.

  • פתח תחילה את פונקציית Excel MELUND בתא C2.

  • בחר בארגומנט מספר כערך A2 של התא.

  • טיעון שני מרובה הוא ערך B2 של התא.

  • לחץ על מקש Enter. העתק והדבק את הנוסחה לתאים אחרים כדי לקבל את התוצאה.

קיבלנו את התוצאה בכל התאים. בואו נסתכל על כל דוגמה בנפרד כעת.

בתא הראשון המשוואה קוראת 15/8 = 1.875, מכיוון שהערך העשרוני הוא> = 0.5 excel מעיג את המספר לערך המספר השלם הקרוב ביותר הוא 2. אז הנה מספר מספרים 8 והמספר המתקבל הוא 2, אז 8 * 2 = 16.

תסתכל על השווה השנייה 17/5 = 3.4, כאן העשרוני הוא פחות מ 0.5 אז תצטיין הפעם מסובב את המספר ל -3 והתוצאה היא 5 * 3 = 15.

כמו זה מצטיין פונקציית MROUND כלפי מטה או מעלה את המספר לערך המספר השלם הקרוב ביותר למספרים מרובים.

דוגמה מס '2

ראינו כיצד פועלת פונקציית MROUND, כעת נראה כיצד אנו יכולים להחיל אותו על לעגל את הזמן למעלה או למטה לערכים המרובים הקרובים ביותר.

מטבלת הזמנים שלעיל, נמיר את הזמן למרווחי הזמן הקרובים ביותר ל 45 דקות. להלן הנוסחה.

בדוגמה זו סיפקתי את הערכים המרובים כ- "0:45" זה יומר אוטומטית למספר הקרוב ביותר "0.03125". אז המספר "0.03125" שווה ל- 45 דקות כאשר אנו מיישמים את פורמט הזמן למספר זה ב- Excel.

דברים שיש לזכור

  • שני הפרמטרים צריכים להיות מספרים.
  • אם פרמטר כלשהו אינו מספרי נקבל את "#NAME?" ערך שגיאה.
  • שני הפרמטרים צריכים להיות בעלי אותם סימנים חיוביים או שליליים אם שני הסימנים מסופקים בנוסחה יחידה נקבל את "#NUM!" ערך שגיאה.