מכירות גולמיות לעומת מכירות נטו | 6 ההבדלים המובילים (עם אינפוגרפיקה)

ההבדל בין מכירות גולמיות למכירות נטו

ההבדל העיקרי בין מכירות ברוטו למכירות נטו הוא שמכירות ברוטו מתייחס לערך הכולל של המכירות שביצעה החברה בתקופה מבלי להתאים את העלות הקשורה למכירות כאלה, ואילו המכירות נטו מתייחס לערך הכולל של המכירות שביצעה החברה בתקופה כלומר מכירות ברוטו בניכוי תשואות, הנחות וההקצבות הקשורות לאותן מכירות.

מכירות גולמיות לעומת אינפוגרפיות מכירות נטו

בואו נראה את ההבדלים העיקריים בין מכירות ברוטו לעומת מכירות נטו יחד עם אינפוגרפיקה.

הבדלים עיקריים

להלן כמה מההבדל העיקרי:

  • מכירות החברה ברוטו מחושבות ללא התחשבות בתשואות, בהנחות ובקצבאות החברה הקשורות לאותן מכירות. מנגד, המכירה נטו של החברה מחושבת לאחר התחשבות בכל אלה. כלומר, החזרות הלקוח במהלך התקופה, ההנחה שניתנה ללקוח כנגד מכירת המוצר וקצבאות הקשורות למוצר החסר, הפגום או הגנוב הקשור לאותן מכירות.
  • לדעת את מצבה הכספי של החברה כיום ולתהליכי קבלת ההחלטות השונים, ברוב המקרים ההנהלה ושאר בעלי העניין בחברה רואים במכירות נטו רלוונטיות יותר בהשוואה למכירות ברוטו. המכירות נטו מספרות על המכירות נטו שביצעה החברה במהלך התקופה לאחר בחינת הניכויים.
  • ערך המכירות ברוטו תמיד יהיה גבוה או שווה בהשוואה למכירות נטו של החברה באותה תקופה מכיוון שהוא מחושב לאחר הפחתת התשואות, ההנחה והקצבאות מהמכירות ברוטו.
  • לצורך חישוב המכירות ברוטו מוכפל מספר היחידות שנמכרו בתקופה במחיר המכירה ליחידה. בצד השני, מכירות החברה נטו מחושבות על ידי הפחתת ערך ההחזר, ההנחה והקצבאות לתקופה משווי המכירות ברוטו של אותה תקופה.
  • מכירות נטו תלויות במכירות ברוטו שכן נתון המכירות נטו נגזר לאחר התאמת ערך ההחזר, ההנחה והקצבאות לתקופה מערך המכירות ברוטו. מהצד השני, מכירות ברוטו הן ערך הנגזר כאשר מספר היחידות שנמכרו בתקופה מוכפל במחיר בו נמכרות היחידות, שאינו תלוי בערך המכירות נטו.
  • שווי סך המכירות הנקי של החברה בתקופה מדווח בדוח רווח והפסד של החברה באותה תקופה. לעומת זאת, בצד השני, שווי המכירות ברוטו אינו מדווח בשום מקום באף אחד מהדוחות הכספיים של החברה. יש לעבור בפירוט על הערות הדוחות הכספיים בסעיף, המכיל פרטים אודות פעילויות המכירה נטו של החברה בכדי לגלות את הנתון למכירות ברוטו במהלך התקופה.
  • לדוגמא, במהלך השנה הפיננסית החברה מוכרת 1000,000 יחידות של המוצר כל אחת ב -10 דולר. מתוך סחורות ערך אלה נפגעו 150,000 $, סחורות בשווי 500,000 $ הוחזרו על ידי לקוחות החברה, ו $ 350,000 ניתנו כהנחה ללקוח. במקרה זה, ערך המכירות ברוטו יחושב על ידי הכפלת מספר היחידות שנמכרו בתקופה במחיר בו נמכרות היחידות, קרי $ 1000,000 * 10, המגיע ל 10,000,000 $.
  • מאידך מכירות נטו יחושבו על ידי הפחתת תשואות שהעביר הלקוח במהלך התקופה, ההנחה ניתנת ללקוח כנגד מכירת המוצר והקצבאות הקשורות למוצר החסר, הפגום או הגנוב של החברה הקשורה. למכירות אלה משווי המכירות ברוטו, כלומר $ 10,000,000 - $ 150,000 - $ 500,000 - $ 350,000 אשר מגיע ל 9,000,000 $

טבלה השוואת מכירות גולמיות לעומת מכירות נטו

בָּסִיסמכירות גולמיותמכירות רשת
הַגדָרָההכוונה היא לערך הכולל של המכירות שביצעה החברה במהלך התקופה מבלי להתאים את העלויות הקשורות למכירות כאלה.הכוונה היא לערך המכירות הכולל שהחברה ביצעה במהלך התקופה, כלומר מכירות ברוטו בניכוי תשואות, הנחות והקצבאות הקשורות לאותן מכירות.
תהליך קבלת החלטותזה לרוב לא רלוונטי לתהליך קבלת ההחלטות.זהו אחד הרלוונטיים לתהליך קבלת ההחלטות.
הבדל ערךערכו תמיד יהיה גבוה יותר או שווה בהשוואה למכירות נטו.ערכו לעולם לא יהיה גבוה יותר ממכירות ברוטו.
נוּסחָהמספר היחידות שנמכרו * תעריף ליחידהמכירות גולמיות - תשואות - הנחות - קצבאות
תלותמכירות נטו תלויות בכך.מכירות ברוטו אינן תלויות בכך.
מדווח בדוח רווח והפסדלא דווח בדוח רווח והפסד;מדווח בדוח רווח והפסד;

סיכום

מכירות ברוטו של החברה מחושבות על ידי הכפלת מספר היחידות שנמכרו בתקופה במחיר המכירה ליחידה. החזרות שביצע הלקוח במהלך התקופה, ההנחה ניתנת ללקוח כנגד מכירת המוצר, והקצבאות הקשורות לחסר, פגום או המוצר הגנוב של החברה הקשורות לאותן מכירות אינן נלקחות בחשבון במהלך חישוב מכירות ברוטו.

מצד שני, המכירות נטו תלויות בנתוני המכירות ברוטו. זה מחושב על ידי הפחתת החזר הלקוח במהלך התקופה, הנחה הניתנת כנגד מכירת המוצר, וקצבאות הקשורות למוצר החסר, הפגום או הגנוב הקשור למכירות אלה מערך המכירות ברוטו.