ROIC לעומת ROCE | 5 ההבדלים הטובים ביותר (עם אינפוגרפיקה)

ההבדל בין ROIC ל- ROCE

תשואה על הון מועסק (ROCE) היא מדד מרמז על הרווחיות לטווח הארוך ומחושבת על ידי חלוקת הרווח לפני ריבית ומס (EBIT) להון מועסק, ההון המועסק הוא סך נכסי החברה בניכוי כל ההתחייבויות, ואילו החזר השקעה. הון (ROIC) מודד את התשואה שהחברה מרוויחה על סך ההון המושקע ומסייע בקביעת היעילות שבה החברה משתמשת בכספי המשקיעים כדי לייצר הכנסה נוספת.

תשואה על הון מושקע (ROIC) ותשואה על הון מועסק (ROCE) נתונות ליחסי רווחיות החורגים מקביעת רווחיות החברה בלבד. יחסים אלה עוזרים גם להבין את ביצועי החברה ומסייעים להעריך כמה מהרווחים שהושגו מוחזרים למשקיעים. שני היחסים הללו בוחנים באופן ספציפי כיצד חברה מנצלת את ההון שלה כדי להשקיע ולצמוח עוד יותר. ROIC, יחד עם ROCE ויחסים אחרים, עוזרים לאנליסטים להעריך את מצבה הכספי של החברה ולחזות את היכולת העתידית לייצר רווחים.

שני היחסים הללו עוזרים לקבוע באיזו יעילות החברה משתמשת בהון המושקע והם דומים מאוד ויש להם מעט הבדלים, בעיקר באופן חישוב יחסים אלה.

ROIC לעומת ROCE אינפוגרפיקה

הבדלים עיקריים

  • ככל שהיחסים גבוהים יותר, כך טוב יותר גם ל- ROCE וגם ל- ROIC. המשמעות היא שהחברה מנצלת טוב יותר את ההון. זה מצביע על כך שהחברה מקצה הון בהשקעות רווחיות.
  • שני יחסים אלה משמעותיים רק בהשוואה ל- WACC (עלות הון ממוצעת משוקללת). אם ROIC ו- ROCE גבוהים מ- WACC, אז זה אינדיקציה לכך שהחברה ייצרה ערך בשנת הכספים.
  • אם יחסים אלה נמוכים מעלות ההון, המשמעות היא שהחברה במצב בריאותי חלש.
  • למרות שחישוב ROIC הוא פשוט מבחינה רעיונית, ישנם נושאים מעשיים שיש לקחת בחשבון. לדוגמא, הון מושקע אינו לוקח בחשבון נכסים בלתי מוחשיים ואת הסכום המושקע בהון אנושי ובמוניטין. השקעה זו מסייעת בהגדלת הרווחים ומתבטאת גם בתזרים המזומנים; הם אינם באים לידי ביטוי ב- ROIC.
  • החיסרון של ROCE הוא בכך שהיא מודדת את התשואה מול השווי בספרים ולא לפי שווי השוק, מה שאומר שככל שהנכסים יופחתו, ROCE ימשיך ויגדל למרות שתזרים המזומנים יישאר זהה. המשמעות היא שלעסקים ותיקים יהיה ערך גבוה בהשוואה לעסקים חדשים, מה שבהכרח לא יכול להיות. תזרים המזומנים מושפע גם מהאינפלציה. חשוב גם לציין כי ההכנסות יגדלו גם עם התגברות האינפלציה ואילו ההון המועסק אינו נובע מכך שהערך בספרים של נכסים אינו מושפע מאינפלציה.

לוח השוואה בין ROIC לעומת ROCE

ROICROCE
ROIC מסייע בקביעת יעילות סך ההון המושקע. זהו מדד שעוזר לקבוע אם החברה מקצה את ההון בהשקעות רווחיות.ROCE יכול להיחשב כאמצעי לבדיקת יעילות הפעילות העסקית של החברות ומודד את הרווחים שהחברה מייצרת עם ההון המועסק.
נוסחת ROIC - רווח לפני ריבית ומס (EBIT) * (שיעור מס אחד) / הון מושקענוסחת ROCE - (רווח לפני ריבית ומס (EBIT) / הון מועסק). כדי להיות עקבי, המונה והמכנה נלקחים לפני ריבית ומס.
הון מושקע הוא תת קבוצה של הון מועסק והוא החלק מההון שמשמש באופן פעיל בעסק. ניתן לחשב הון מושקע כ = נכסים קבועים + נכסים בלתי מוחשיים + נכסים שוטפים - התחייבויות שוטפות - מזומנים.ההון המועסק במכנה מחושב כ (חוב + הון עצמי - התחייבויות שוטפות). זה מרמז על כל ההון שהוא חלק מהעסק.
יחס זה חיוני מנקודת מבטו של משקיע.יחס זה חיוני מנקודת מבטה של ​​החברה.
ROIC מסייע בהערכת ביצועי החברות במגזר שלה. השוואה בין מגזרים באמצעות ROIC עשויה להיות לא משמעותית. לדוגמא, השוואה בין חברת אנרגיה ל- IT. היא משווה את הפריון של נכסי התפעול שלה.ROCE בוחן את ההשקפה ארוכת הטווח של החברה ומעריך את יכולת המנהלים. זה מעניש את ההנהלה אם ROCE מחזיקה יותר מדי מזומנים זמן רב מדי. מגמת ה- ROCE משמעותית.

סיכום

ROIC ו- ROCE דומים רק עם הבדלים קלים. אלה הם יחסים חיוניים המסייעים להשוואות בין חברות ועוזרים בקביעת גרפי החברות על פי יחסי השנה שעברה. שני היחסים יכולים להועיל בהשוואה בין חברות עתירות הון, למשל - חברות אנרגיה, טלקומוניקציה ואוטו. אמצעים אלה הם בעלי שימוש מוגבל בכל הנוגע לחברות מבוססות שירות.