קטגוריה «מדריכי חשבונאות»

תזרים מזומנים לעומת רווח נקי | הבדלים עיקריים ודוגמאות מובילות

תזרים מזומנים מתייחס למזומנים נטו שנוצרה על ידי החברה בפרק הזמן שצוין והוא מחושב על ידי הפחתת הערך הכולל של תזרים המזומנים מהערך הכולל של תזרים המזומנים, ואילו הרווח הנקי מתייחס לרווחי העסק אשר מרוויח במהלך התקופה לאחר התחשבות בכל ההוצאות שהחברה הוציאה באותה תקופה.ההבדלים בין תזרים מזומנים לרווח נקיהרווח הנקי של אמזון עומד על 2.37 מיליארד דולר ואילו תזרים המזומנים שלה מפעילות הוא 16.44 מיליארד דולר. מדוע יש הבדל בין השניים? תזרים מזומנים ורווח נקי שניהם הם שני גורמים מרכזיים בשיק

קייפקס מול אופקס

ההבדל בין קייפקס לאופקסקייפקס מכונה הוצאה הונית ואילו אופקס היא ההוצאה התפעולית.מה זה קייפקס?הוצאות הון מתרחשות כאשר החברה רוכשת נכסים חדשים או מוסיפה ערך מסוים לקיים, מה שיהיה שימושי מעבר לשנת הכספים הנוכחית.קייפקס או הוצאות מופחתות או מופחתות לאורך השנים. לדוגמה, היא יכולה לקנות ציוד / בניינים או להוסיף ערך מוסף לנכס קיים כדי לשדרג מעבר לשנת הכספים הנוכחית.לאחר שהנכס נעשה שימוש

נוסחת מכירות גולמית

נוסחה לחישוב מכירות ברוטומכירות גולמיות מתייחסות למכירות הכוללות של החברה. זהו הנתון שהתקבל לפני ניכוי הנחות והחזרות מכירות מלקוחות. עבור ההגעה לנתון המכירות ברוטו, כל חשבוניות המכירה מצטברות. הנוסחה לחישוב מכירות ברוטו היא מתחת -מכירות גולמיות = סך כל המכירותשלב אחר שלב חישוב מכירות ברוטוניתן לחשב מכירות גולמיות על ידי הוספת כל חשבוניות המכירה.במקרים

דוגמאות להון חוזר

הון חוזר מתייחס לסכום שהחברה דורשת לצורך מימון התפעול השוטף והדוגמה שלו כוללת את ההון החוזר של 100,000 דולר מול יצרן המחושב על ידי הפחתת התחייבויות שוטפות של 200,000 $ מהנכסים השוטפים של 300,000 $.דוגמאות מובילות להון חוזרהון חוזר מתייחס לקרנות העומדות לרשות החברה בכדי לעמוד בפעילות העסקית השוטפת שלה. זהו אינדיקטור לחוסנה הפיננסי לטוו

עלות קליטה

מהי עלות קליטה?עלות ספיגה היא גישה המשמשת לצורך הערכת מלאי או חישוב עלות המוצר בחברה כאשר כל ההוצאות שהחברה מביאה נלקחות בתמורה כלומר היא כוללת את כל ההוצאות הישירות והעקיפות. שנגרמו לחברה בתקופה הספציפית.במילים פשוטות, "עלות ספיגה" מתייחסת לשיטה להוסיף את כל העלויות הנוגעות לתהליך הייצור ואז להקצות אותם למוצרים בנפרד

הכנסות שטרם הורווחו

מהי הכנסות שלא הושכרו?הכנסות שלא הושגו הן מספר המקדמות שקיבלה החברה בגין הסחורה או השירותים שעדיין ממתינים למסירה וכוללת עסקאות כמו הסכום שהתקבל בגין אספקת הסחורה שתבוצע במועד העתידי וכו '.זוהי קטגוריית צבירה לפיה החברה מקבלת מזומנים לפני שהיא מספקת סחורות או מעניקה שירותים. לפי זה, ההחלפה מתרחשת לפני אספקת מוצרים או שירות בפועל, וככזו, לא נרש

נכסי מס נדחים

מהם נכסי מס נדחים?נכס מס נדחה הוא נכס לחברה הנוצר בדרך כלל כאשר החברה שילמה מיסים יתר או שילמה מס מראש. מיסים כאלה נרשמים כנכס במאזן ולבסוף מוחזרים לחברה או מנוכים ממסים עתידיים.אלה נוצרים בגלל הפרש העיתוי בין הרווח בספר לבין הרווח החייב במס. זה בגלל שיש כמה פריטים שמותר לנכות ואחרים לא לנכות מהרווחים החייבים במס.דוגמאו

עלות מעורבת

הגדרת עלות מעורבתעלות מעורבת היא העלות הכוללת המשלבת בין שני סוגי עלויות כלומר עלויות קבועות והעלויות המשתנות ולכן משתמע שחלק מעלות זו אינו משתנה (עלות קבועה) עם שינויים בהיקף הייצור, אולם החלק השני (עלות משתנה) משתנה עם נפח הכמות המיוצרת. עלויות אלה מכונות גם העלויות המשתנות למחצה.חיוני לכל חברה שתבין נכון את תמהיל האלמנטים השונים הללו של העלות, שכן בעזרת זאת ניתן לחזות כיצד העלויות ישתנו ברמות הפעילות השונות.כמו, יכול להיות מצב

מניות העדפה לא מצטברות (מניות)

מניות בכורה שאינן מצטברות הן מניות המספקות לבעל המניות סכום דיבידנד קבוע בכל שנה מהרווח הנקי של החברה, אך במקרה שהחברה לא תשלם את הדיבידנד בגין מניה בכורה כזו לבעל המניות בכל שנה, אז לא ניתן לתבוע דיבידנד כזה על ידי בעל מניות בעתיד.מהן מניות העדפה שאינן מצטברות?בעלי המניות העדיפים שאינם מצטברים אינם מחזיקים בזכות לתבוע דיבידנדים שלא שולמו בשנים שלאחר מכן. הם מקבלים סכום קבוע של דיבידנד מתוך הרווחים של כל שנה ואם במ

חייב לעומת נושה

ההבדל בין חייב לנושהחייבים מתייחסים לצד שהסחורה מסופקת או נמכרת באשראי על ידי צד אחר והראשון חייב כסף לאחר, ואילו נושה הוא צד המספק את המוצר או השירותים לצד אחר באשראי ועליו לקבל את כסף מהאחרון.נושים הם אלה שמרחיקים את ההלוואה או האשראי לאדם, וזה יכול להיות אדם, ארגון או משרד. לעומת זאת, חייב הוא שלוקח את ההלוואה ובתמורה עליו להחזיר את סכום הכסף בתק

דוגמאות לספרי מזומנים

2 הדוגמאות המעשיות המובילות של רשומות מזומניםהדוגמאות הבאות של ספר המזומנים מספקות מתאר של ספרי המזומנים הנפוצים ביותר. Cashbook הוא יומן פיננסי המכיל את כל הקבלה והתשלומים במזומן כולל הפקדה בבנק ומשיכה מהבנק. כאן לכל העסקאות שני הצדדים, כלומר חיוב ואשראי. כל התקבולים ברשומות מזומנים בצד שמאל של רישומי המזומנים, ואילו כל התשלומים במזומן רשומים בצד ימין. ההפרש בין סכום היתר

תשלום מבוסס מניות

מהי פיצוי מבוסס מניות?תגמול מבוסס מניות הנקרא גם תגמול מבוסס מניות מתייחס לתגמולים שנותנת החברה לעובדיה בדרך של מתן זכויות בעלות הון בחברה מתוך המניע ליישר את האינטרס של ההנהלה, בעלי המניות ועובדי חֶברָה.תמורה מבוססת מניות היא דרך בה חברות מתגמלות את עובדיהן. זה ידוע גם בשם אופציות למניות או אופציות למניות עובדים (ESOP). אפשרויות המניות ניתנות לעובדים כדי לשמור עליהם או

התחייבויות שנצברו

מהן התחייבויות נצברות?התחייבויות שנצברו הן ההתחייבויות כנגד הוצאות שהחברה נושאת במהלך תקופת חשבונאית אחת על ידי החברה אך התשלום בגין זה לא בוצע בפועל על ידי החברה באותה חשבונאות ונרשם כהתחייבות במאזן של חֶברָה.מדובר בהוצאות שעדיין לא שולמו במסגרת חשבונות לתשלום. במילים אחרות, חובה היא על החברה לשלם עבור מוצרים ושירותים שקיבלו, אך טרם התקבלו חשבוניות בגין אותם.זה קיים רק בשיטת צבירת

סוגי מדיניות דיבידנד

ישנם ארבעה סוגים של מדיניות דיבידנד. ראשית מדיניות דיבידנד רגילה, שנייה מדיניות דיבידנד לא סדירה, מדיניות דיבידנד יציבה שלישית ולבסוף אין מדיניות דיבידנד. מדיניות הדיבידנדים היציבה מחולקת בנוסף לדיבידנד קבוע למניה, יחס התשלום קבוע, דיבידנד יציב בתוספת דיבידנד נוסף.סוגי מדיניות דיבידנדמדיניות חלוקת הדיבידנד של חברה מכתיבה את מספר הדיבידנדים ואת תדירות התשלום של החברה לבעלי המניות. כאשר החברה מרוויחה רווחים, עליה להחליט בנוגע לאופן ואיפה הרווח הזה ישתמש. החברה יכולה לשמור על רווחים

מזומנים נטו

משמעות מזומנים נטומזומנים נטו מתארים את עמדת הנזילות של חברה ומחושבים על ידי ניכוי ההתחייבויות השוטפות מיתרת המזומנים המדווחת על דוחותיה הכספיים של החברה בסוף תקופה מסוימת ונבדקים על ידי אנליסטים ומשקיעים כדי להבין את המצב הכספי והנזילות של החברה.זה שונה מזרימת המזומנים נטו, המחושבת כמזומנים שהרוויחה החברה בתקופה מסוימת לאחר תשלום כל דמי התפעול, הכספים וההון שלה, כולל דיבידנדים לבעלי המניות.נוסחת מזומנים נטוכאמור, אנו מחשבים מזומנים נטו על ידי ניכוי

ערך הון עצמי

שווי הון עצמי מייצג את הקרן השייכת לבעלי המניות והיא זמינה לחלוקה לבעלי המניות והיא מחושבת כסכום נטו שנותר לאחר ניכוי כל התחייבויות החברה מסך נכסיה.מהו הערך בספרים של הון עצמי?המונח "ערך הון עצמי" מתייחס להון המשותף של המשרד או החברה, שהוא הסכום הזמין שניתן לחלק בין בעלי המניות, והוא שווה לכמות הנכסים שבעלי המניות מחזי

נוסחת הכנסה חייבת במס

מהי נוסחת הכנסה חייבת במס?נוסחת ההכנסה החייבת במס משמשת לחישוב סך ההכנסה החייבת במס על פי מס הכנסה ולנוסחה של אדם בודד היא קלה ומחושבת על ידי ניכוי הפטורים והניכויים כמותר במס הכנסה מכלל ההכנסה שנצברה ובגין עסקים היא מחושבת על ידי ניכוי כל ההוצאות והניכויים מסך ההכנסות והכנסות אחרות שנצברו.במילים פשוטות, הכוונה היא לכמות ההכנסה שהרוויח אדם או ארגון שיוצר בסופו של דבר חבות מס פוטנציאלית. הנוסחה להכנסה החייבת במס ליחיד היא לכאורה פשוטה ביותר, והחישוב נעשה על ידי הפחתת כל ההוצאות הפטורות ממס וכל הניכויים החלים מכלל ההכנסה ברוטו

מפעל וציוד נכסים (PP&E)

מהם מפעלים וציוד נכסים (PP&E)?מפעל וציוד נכסים (PP&E) הם נכסים מוחשיים ארוכי טווח בעלי אופי פיזי. מדובר בנכסים לא שוטפים המשמשים את פעילות החברה בחלק ממושך יותר זמן. הם נקראים גם כנכסים קבועים של החברה מכיוון שלא ניתן לחסל אותם בקלות.מפעלי נכסים וציוד נחשבים להשקעה הונית ארוכת טווח ורכישתם מלמדת כי ההנהלה מאמינה בתחזית והרווחיות לטווח הארוך בחברה. נכסי ה- PP&E צפויים לייצר יתרונות כלכליים.דוגמאות ל- PP&am

עלות עבודה לעומת עלות תהליכים

ההבדל בין תמחיר עבודה לתמחורבמקרה של עלות עבודה , עלויות ההתאמה האישית או החוזה המיוחד מחושבות במקום בו העבודה נעשית על פי הוראות הלקוח הספציפי של החברה, ואילו במקרה של עלות התהליך , העלות הנגבית לתהליך אחר. של החברה נקבע.עלות משרה היא העלות של כל עבודה שבוצעה במהלך מטלה או פרויקט. ואילו עלות תהליכים היא העלות הכוללת של התהליכים שבוצעו בפרויקט כולו.מהי עלות עבודה?שיטה המח

פתיחת מלאי

מה זה מלאי פתיחה?ניתן לתאר מלאי פתיחה ככמות הראשונית של כל מוצר / סחורה המוחזקים על ידי ארגון בתחילת כל שנת כספים או תקופת חשבונאות והיא שווה למלאי הסגירה של תקופת חשבונאות קודמת המוערכת על בסיס נורמות חשבונאיות מתאימות בהתאם אופי העסק.סוגי מלאי פתיחהבהתאם לאופי העסק שמנהל ארגון, סוגי המלאי ישתנו גם הם. מלאי לדוגמא של סוחר יהיה שונה מהמלאי של ארגון ייצור או מארגון שנותן שירותים. עם זאת, בצורה מאוחדת, ניתן לחלק אותם לסוגים הב

הון שנתרם

מהו הון תורם?הון תורם הוא הסכום שנתנו בעלי המניות לחברה בגין רכישת חלקם ונרשם בספרי החשבונות כמניות הרגילות והון משולם נוסף בסעיף ההון העצמי במאזן החברה. זה ידוע גם כהון ששולם והארגונים רושמים הון זה ממשקיעים רק במקרה שהמניות נמכרות ישירות למשקיעים (בשוק הראשוני).נוסחת הון תרומההיא מדווחת בסעיף ההון העצמי במאזן החברה, והיא מפוצלת בדרך כלל לשני חשבונות שונים, כדלקמן:נוסחת הון תרמה = מניות משותפות + הון משולם נוסףמניות רגילות - המניה הרגילה היא הערך הנקוב של מניות שהונפקו. המני

נכסים שוטפים לעומת נכסים לא שוטפים

ההבדל בין נכסים שוטפים ללא שוטפיםנכסים הם משאבים לעסק; נכסים הם משני סוגים שהם נכסים שוטפים ונכסים לא שוטפים. נכסים שוטפים הם נכסים השווים למזומן או יומרו במזומן במסגרת זמן בשנה. נכסים שאינם שוטפים הם נכסים שלא יומרו במזומן בתוך שנה והם טבעם בלתי שוטף.נכסים שוטפים מורכבים ממזומנים ושווי ערך, שהוא בדרך כלל פריט השורה הראשו

חשבונות אמיתיים

הגדרת חשבונות אמיתייםחשבונות ריאליים הם החשבונות שאינם סוגרים את יתרותיה בסוף השנה הפיננסית, אך הם שומרים ומעבירים את יתרת הסגירה שלה משנה חשבונאית אחת לאחרת וכן הלאה. במילים אחרות, יתרת הסגירה של חשבונות אלה בשנת חשבונאות אחת הופכת ליתרת הפתיחה של שנת החשבונאות העוקבת. חשבונות אלה נקראים גם כחשבונות קבוע

תמחיר מבוסס פעילות

מהי עלות מבוססת פעילות?עלות מבוססת פעילות (המכונה גם תמחיר ABC) מתייחסת להקצאת עלויות (חיובים והוצאות) לראשי או פעילויות או חטיבות שונות על פי השימוש בפועל או על בסיס בסיס כלשהו להקצאה כלומר (שיעור הנהג בעלות המחושב העלות הכוללת חלקה למספר הפעילויות הכולל) כדי להגיע לרווח.דוגמאות כוללות מדה מרובעת המשמשת למוצר, והיא תשמש להקצאת שכר הדירה של המפעל וכן עלות האחזקה של המשרד; באופן דומה, מספר הזמנות הרכש (כלומר PO) המשמש להקצאת הוצאות הרכישה של מחלקת הרכישה.נוסחת תמחיר מבוסס פעילותנוסחת תמח

ניירות ערך זמינים למכירה

מה זמין ניירות ערך למכירה?ניירות ערך זמינים למכירה הם השקעות חוב או ניירות ערך של החברה שצפויים למכור בטווח הקצר ולכן לא יוחזקו לפדיון. אלה מדווחים במאזן לפי שווי הוגן. עם זאת, כל רווח והפסד שלא מומשו הנובעים מניירות ערך כאלה אינם מוכרים בדוח רווח והפסד אלא מדווחים ברווח כולל אחר כחלק מההון העצמי. כל די

תִקצוּב

מהו תקצוב?תקצוב מתייחס לתהליך המשמש את החברות בו מתבצעת התחזית המפורטת של ההכנסות והוצאות החברה לתקופת הזמן הספציפית העתידית בהתחשב בגורמים הפנימיים והחיצוניים השונים ששררו באותה תקופה.התקציב הוא התוכנית שמתכוונת לברר הכנסות והוצאות פעולות צפויות של ארגון לתקופה עתידית. במילים אחרות, לעסקים, תקצוב ישויות הוא תהליך הכנת דוח מפורט על התוצאות

חשיבות דוח תזרים מזומנים

החשיבות של הצהרת תזרים מזומנים היא שהיא משמשת למדידת מצב המזומנים של העסק, כלומר תזרים ויציאה של מזומנים ושווי מזומנים בעסק למשך שנה חשבונאית וזה גם עוזר לעסק לדעת את זמינות המזומנים שלהם עֵסֶק.מדוע דוח תזרים מזומנים חשוב?חשיבות הצהרת תזרים המזומנים היא שהיא מודדת את תזרים המזומנים או את תזרימי המזומנים במהלך פרק הזמן הנתון. פרטים כאלה על מצב המזומנים

ריבית לעומת דיבידנד | 9 ההבדלים המובילים (עם אינפוגרפיקה)

ההבדל העיקרי בין ריבית לעומת דיבידנד הוא שריבית היא עלות ההלוואות שהחברה הוציאה במהלך תקופת חשבונאות כנגד הכספים שהושאלה על ידי המלווה, ואילו דיבידנד מתייחס לחלק הרווח המחולק לבעלי המניות בחברה. כפרס על השקעתם בחברה.ההבדלים בין ריבית לעומת דיבידנדריבית ודיבידנד הם מושגים שונים לחלוטין.ריבית היא מחיר (עדיף לומר חיובים), הלווה משלם למלווה על שהניח לראשון ל

תזרים מזומנים שלילי

משמעות תזרים מזומנים שליליתזרים מזומנים שלילי מתייחס למצב בחברה כאשר הוצאות המזומנים של החברה הן יותר מייצור מזומנים בתקופה מסוימת שנחשבת; משמעות הדבר היא שתזרים המזומנים הכולל מהפעילויות השונות כולל פעילויות תפעוליות, פעילויות השקעה ופעילויות מימון בתקופה ספציפית הנבחנת נמוך מהסך היצוא באותה תקופה.במילים פשוטות, המשמעות היא תרחיש עסקי כאשר המשרד מוציא יותר מזומנים ממה שהוא מייצר. זהו מצב נפוץ עבור חברות בשלב הצמיחה שלהן מכיוון שהן צריכות להוציא כסף כדי לתדלק צמיחה, לרכוש לקוחות או אולי להקים ערוצי הפצה. במילים פשוטות, זהו משחק מספרים שבו המזומנים

האם הוצאות דיבידנד?

הדיבידנד הוא אותו חלק מרווחי החברה המופץ לבעלי המניות בחברה ואינו נחשב כהוצאה שכן זהו החלק ברווח החברה המוחזר לבעלי המניות בחברה כתשואה על השקעתם. נעשה בחברה ומנוכה מהרווחים השמורים של החברה.האם דיבידנד הוא הוצאה לדוח רווח והפסד?הדיבידנדים אינם נחשבים כהוצאה בדוח רווח והפסד בשל הסיבות הבאות:דיבידנדים הם חלוקת הרווחים לבעלי המניות כתשואה על השקעותי

פחת לעומת הפחתות

ההבדל בין פחת להפחתותפחת הוא הפחתת ערך הנכסים הקבועים עקב בלאי רגיל, שימוש רגיל או שינויים טכנולוגיים וכו 'והוא חל על הנכסים המוחשיים, ואילו הפחתה מתייחסת לתהליך שבמסגרתו עלות הנכסים הלא מוחשיים השונים של החברה וכו 'הוצאות על פרק הזמן הספציפי, ולכן הן חלות רק על נכסי החברה הבלתי מוחשיים.נכסים הם עמוד השדרה של כל עסק. אף עסק לא יכול להתנהל ללא בעלות על נכס מכיוון שהנכס מניב תשואות והכנסות כלכליות עבור העסק לאורך חיי הנכס. אבל כל נכס מגיע עם החיים. יש להפחתם או להפחיתם בספרי החשבונות בכדי להכיר בערכו האמיתי של הנכס. ח

הוצאות נדחות

מהן הוצאות נדחות?הוצאה נדחית היא ההוצאה שכבר שולמה על ידי החברה בשנת חשבונאית אחת, אך ההטבות בגין הוצאות כאלה לא נצרכו באותה תקופה חשבונאית והיא אמורה להופיע בצד הנכסים במאזן החברה. .המשמעות המילונית של המילה "לדחות" היא לדחות למועד מאוחר יותר, או לדחות. עם זאת, אנו יכולים לומר בפשטות שדחיית הוצאה פירושה דחיית ההוצאות. אך פעילו

תנאי אשראי

משמעות תנאי אשראיתנאי אשראי מוגדרים כתנאי התשלום שקבע הצד המלווה בתמורה להטבת האשראי. דוגמאות לכך כוללות אשראי שניתן על ידי ספקים לרוכשי מוצרים והתנאים אולי 3/15, נטו 60, שפשוט פירושם שלמרות שהסכום אמור להסתכם בעוד 60 יום, הקונה יכול להיעזר בהנחה נוספת של 3% אם הוא משלם תוך 15 ימים.גורמי תנאי אשראיישנם 4 גורמים לכל סוג של תנאי אשראי בשוק.#זמן 1למוטב מותרת הטבת זמן (ולכן זה לא תשלום במזומן), כך שניתן יהיה להסדיר את העסקה לפני התשלום בפועל. בדרך כלל, מגבלות הזמן נקבעות לפני ביצוע העסקה.מס '2 - סכו

מאזן בנקים

מאזן בנקהמאזן של הבנק שונה ממאזן החברה והוא נערך רק על ידי הבנקים על פי המנדט על ידי רשויות הרגולציה של הבנק במטרה לשקף את המסחר בין הרווח של הבנק לבין הסיכון שלו והפיננסי שלו. בְּרִיאוּת.המאזן לבנקים שונה ממגזרים וחברות אחרות. ישנם כמה מאפיינים של הדוח הכספי של הבנק המדגישים כיצד נוצרים מאזנים ודוחות רווח והפסד. מכ

הזנת יומן ריבית

רשומות יומן לקבלת ריביתהדוגמה הבאה של רישום יומן ריבית נותנת הבנה לגבי הסוג הנפוץ ביותר של מצבים שבהם מתייחסים לרישום יומן ריבית וכיצד ניתן להקליט אותו. מכיוון שקיימים מצבים רבים בהם ניתן להעביר את רשומת יומן הריבית, לא ניתן לספק את כל סוגי הדוגמאות.אז, חלק מההתקבלות הנפוצות ביותר של יומן ריבית מובאות להלן -.דוגמאות להזנת יומן ריביתלהלן הדוגמאות לרישומי יומן המקבלים ריבית.דוגמה מס '1חברת X בע"מ סכום מופקד של 500,000 $ בחשבון הבנק ביום 01 בדצמבר 2018.

דיבידנד במזומן

מהו דיבידנד במזומן?דיבידנד במזומן הוא אותו חלק מהרווח המוצהר על ידי הדירקטוריון כמי שישולם לדיבידנד לבעלי המניות בחברה בתמורה להשקעותיהם שנעשו בחברה ואז ביטול חובת תשלום דיבידנד כאמור באמצעות תשלום מזומן או באמצעות העברה בנקאית.במילים פשוטות, מדובר בתשואה (כסף) המשולמת לבעלי המניות בגין ההשקעה שבוצעו במניות הארגון. זה נחשב לתגמול למשקיעים לאחר בחינת סיכויי החברה.הדיבידנד במזומן משולם מהרווחים נטו שהפירמה עשתה במהלך ה

רשימת מלאים

רשימת מלאי היא דרך להשיג שליטה רבה יותר במלאי העסקי כך שניתן יהיה לעשות שימוש יעיל במלאי, כאשר הרשימה מכילה את הפרטים בדבר מלאי פתיחה, רכישות, מלאי סגירה וכו 'של כל סוגי המלאי המשמשים על ידי החברה.הגדרת רשימת מלאירשימת מלאים היא מנגנון להפעלת שליטה רבה יותר במלאי של גוף עסקי, כך שניתן יהיה להשתמש ביעילות במלאי. זה מיוצר בדרך כלל בצורה מסודרת כאשר הוא

הוצאות משולמות מראש

מהן הוצאות ששולמו מראש?הוצאות ששולמו מראש הן ההוצאות שלגביהן התשלום בוצע מראש על ידי החברה בתקופת חשבונאות, אך לא נעשה בהן שימוש באותה תקופה חשבונאית וטרם נרשמה על ידי החברה בספרי החשבונות שלה.במילים פשוטות, מדובר באותן הוצאות שאמורות להיגרם בעתיד, אך הסכום בגין זה כבר שולם מראש. חשוב על זה כעל הוצאות ששולמו בתקופת חשבונאות אחת, אך עבורן הנכס הקשור

שטר חיוב לעומת שטר אשראי

ההבדל בין שטר חיוב לתעודת אשראיהן שטרות החיוב והן שטרות האשראי מונפקים במצב של החזרת או ביטול סחורות ושירותים על ידי צד אחד למשנהו, כאשר שטר החיוב מונפק על ידי רוכש הסחורות והשירותים אם הוא מוחזר חזרה לספק ואילו שטר אשראי מונפק על ידי מוכר הסחורות והשירותים אם הוא מוחזר אליו על ידי הרוכש.בתרבות העסקית של ימינו, ערך החיוב ושטר האשראי הוא שאין שני לו. מכיוון שכל עסק קטן הופך להיות גדול כמעט תוך זמן קצר, זה נבון להבין את ההערות האלה בצורה ברורה.שטר חיוב הוא צורה רשמית ומנוסחת של החזרת רכישה. באמצעותו, הקונה משמיע את המוכ

תקציב גמיש

הגדרת תקציב גמישתקציב גמיש הוא תקציב המשמש בעיקר כתקציב סטטי ובעצם משתנה עם השינויים המתרחשים בהיקף או בפעילות המתקיימת בייצור, ומועיל גם להגברת היעילות והאפקטיביות של המנהל מכיוון שהוא מוגדר כמדד ביצועים בפועל של חֶברָה.זה שימושי הן למטרות תכנון והן למטרות בקרה ומשמש בדרך כלל להערכת עלויות המפעל ועלויות התפעול. תקציב גמיש הוא הרבה יותר מציאותי מתקציבים קבועים שכן הוא נותן דגש על התנהגות עלויות ברמות פע

מניות שמורות

השגת מניות מתייחסת להענקת מניות במהלך כהונה קבועה מראש כחבילת הפיצוי או ההפרשה לתוכנית הפנסיה לעובדים או למייסדי החברה כדי לתגמל אותם על ביצוע עבודתם ולשמור עליהם במשך שנים ארוכות יותר חֶברָה.משמעות המניות המניותהמשמעות היא מניה המוענקת לעובדים או מייסדים כחלק מחבילת הפיצויים. זו יכולה להיות תרומה לתוכנית הפנסיה וגם כדרך לתגמל ולשמר אותם. שיתוף זה על

חשבונות חייבים

משמעות חשבונות חייביםחשבונות חייבים הם הסכום הכספי המגיע ללקוחות העסקיים להם הסחורה והשירותים מסופקים / ניתנים על ידי הגורם העסקי במהלך פעילותה השוטפת והוא כולל חייבים שוטפים עסקיים, שטרות שטבעות במקרים בהם בדרך כלל התשלום מתבצע על ידי הלקוח. תוך שנה.במילים פשוטות מדובר בכסף שחייבים הלקוחות לחברה (אשראי ללקוחות). החברה סיפקה שירותים / מסרה את המוצר ללקוח, אך עדיין לא אספה את המזומנים (אשר עוברים למזומנים ושווי מזומנים).מה הם חייבים ברוטו ו

עניין מיעוט

מה זה עניין מיעוט? ריבית מיעוטים היא אחזקת יתרת המשקיעים שהם פחות מ- 50% מהמניות הקיימות או מזכויות ההצבעה בחברה ואין להם שליטה בחברה באמצעות זכויות ההצבעה שלהם ובכך יש להם מעט מאוד תפקיד בקבלת ההחלטות החברה.במילים פשוטות, ריבית מיעוט היא ערך המניה, או הריבית המיוחסת לבעלי המניות המחזיקים בפחות מ- 50% מסך המניות. בעלי מניות המחזיקים פחות מ- 50% מסך כל המניות המצטיינות ידו

יעדי ביקורת

מה המטרות של ביקורת?ביקורת היא בחינה שיטתית של פנקסי החשבונות ושל שאר המסמכים של החברה הנערכת במטרה העיקרית לדעת כי האם הדוח הכספי שהוכן והוצג על ידי החברה מראה ראייה אמיתית והוגנת של הארגונים.מטרת הביקורת היא לקבל ביטחון סביר כי הדוחות הכספיים של הישות נקיים מדוחות מהותיים ולספק דוח על הדוחות הכספיים בהתאם לממצאי המבקר. הביקורת היא בחינה עצמאית ושי

חשבונאות חכירת הון

מהו חשבונאות חכירת הון?החשבונאות בגין חכירת הון נעשית בהתחשב בנכס שיימצא בבעלות השוכר ורישום נכס כזה כרכוש קבוע בספרי החשבונות של השוכר, תוך חיוב פחת על אותו ותשלומי החכירה מחויבים ב- P&L לאחר חלוקת הסכום. כעיקרון ועניין.הוא מספק הנחיות כיצד צריך לרשום את נכס חכירת ההון על ידי העסק במאזן, בדוח רווח והפסד ובתזרים המזומנים שלו. חכירה הונית מתייחסת לסוג של חכירה בה כל ה

הון עצמי שלילי דוגמאות | Buyback | אֲבֵדוֹת

הון בעלי מניות שלילי מתייחס ליתרה השלילית של ההון העצמי של החברה הנוצר כאשר סך ההתחייבויות של החברה הוא יותר משווי סך הנכסים שלה בזמן מסוים והסיבות ליתרה שלילית כזו כוללות הפסדים צבורים, גדולים תשלומי דיבידנד, הלוואות גדולות לכיסוי הפסדים צבורים וכו '.הון עצמי שליליתסתכל על הון המניות של קולגייט. הון המניות שלה הוא שלילי.האם הון עצמי שלילי הוא סימן סכנה, המרמז על המשקיעים להתרחק ממניה זו? ההון העצמי השלילי נובע, ברוב המקרים, מהפסדים שנצברו במהלך השנים על

הכנסה שיורית

מהי הכנסה שיורית?הכנסה שיורית, היא תפיסה נפוצה המשמשת בהערכת שווי וניתן להגדיר אותה כתשואה עודפת הנוצרת על פני שיעור התשואה המינימלי (המכונה לעתים קרובות עלות ההון) של סכום הרווח הנקי.נוסחת הכנסה שיורית = הכנסה נטו של המשרד - חיוב הון עצמיאיפה,חיוב הון = עלות הון עצמי x הון עצמיצעד אחר צעד חישוב הכנסה שיוריתחישב את הרווח הנקי או הרו

אגרות חוב לתשלום

מהו איגרות החוב לתשלום?איגרות חוב לתשלום הן החוב לטווח הארוך שהונפקה על ידי החברה עם ההבטחה לשלם את הריבית והקרן במועד הנקוב כפי שהוחלט בין הצדדים, והוא החבות, חשבון האג"ח לתשלום נזקף לספרי חשבונות החברה בחברה. חיוב מקביל לחשבון מזומן במועד הנפקת האג"ח.ניתן לחלק את המילה של איגרות חוב לשני חלקים - אג"ח ותשלום. כפי שאתה יכול להבין, אגרות חוב הן חוב. וניתן לשלם פירושו שעוד לא תשל

מזומנים מוגבלים

הגדרת מזומן מוגבלתמזומן מוגבל הוא החלק במזומן המופרש למטרה מסוימת ואינו זמין לשימוש עסקי כללי באופן מיידי. מזומנים אלה מוחזקים בדרך כלל בחשבון מיוחד (למשל חשבון נאמנות) ולכן הוא נותר נפרד משאר המזומנים של העסק ושווה ערך.במובן הרחב יותר, זהו חלק הכסף שברשות עסק עסקי אך אינו יכול להשתמש בו באופן מיידי. במקום זאת, חלק זה של מזומנים כפוף למגבלות מיוחדות, כגון מיועד לשימוש עתידי או לתקופת המתנה. הוא עש

עדויות ביקורת

משמעות ראיות הביקורתעדויות הביקורת הן המידע שמבקר החברה אוסף מהחברה. זהו חלק מעבודות הביקורת לבדיקה ואימות העסקאות הפיננסיות השונות של החברה, בקרה פנימית בדרישות אחרות להבעת דעתו על הראייה האמיתית וההוגנת של הדוחות הכספיים של החברה בתקופה הנדונה.סוגי עדויות ביקורת# 1 - בדיקה גופניתבדיקה גופנית היא המקום בו הביקורת בודקת את הנכס באופן פיזי וסופרת אותו במידת הצורך. עדויות אלה נאספות ככל האפשר בהתבסס על אופי הביקורת.מס '2 - תיעודעל פי התיעוד, המבקר או

עלות משתנה ליחידה

הגדרת עלות משתנה ליחידה עלות משתנה ליחידה מתייחסת לעלות הייצור של כל יחידה המיוצרת בחברה המשתנה כאשר היקף התפוקה או רמת הפעילות משתנה בארגון ואלה אינן העלויות המחויבות של החברה שכן הן מתרחשות רק ב במקרה שיש את הייצור בחברה.נוסחת עלות משתנה ליחידההנוסחה לחישוב העלות המשתנה ליחידה היא כדלקמןעלות משתנה ליחידה = סך כל ההוצאות / התפוקה המשתנות של החברהאיפה,סך כל ההוצאות המשתנות = סך ההוצאות המשתנות מתייחס לכ

חשבון ניכוי

הגדרת חשבון ניכוסחשבון ניכוי מראה כיצד אנו מחלקים את הרווח הנקי של המשרד, כלומר כמה משמש לתשלום מס הכנסה, כמה משולם כדיבידנד לבעלי המניות, וכמה מופרשים לרווחים שמורים. הוא מוכן בעיקר על ידי חברת השותפות, החברה עם אחריות מוגבלת (LLC) והממשלה. כאן נדון בחשבון הפקדת הרווח וההפסד שהוכן על ידי חברות השותפות

ערך בספרים נטו

מהו ערך ספרתי נטו?השווי הנקי בספרים מתייחס לערך הנקי או לערך הספי של נכסי החברה לפי ספרי החשבונות שלה, המדווחים במאזן החברה, והוא מחושב על ידי הפחתת הפחת המצטבר ממחיר הרכישה המקורי של נכס החברה.נוסחת ערך ספרה נטוהנוסחה המשמשת לחישוב השווי הנקי של הנכסים היא להלן:נוסחת ערך ספרה נטו = עלות רכישה מקורית - פחת מצטברעלות הרכישה המקורית פירושה כאן מחיר ה

אשראי או חיוב בתשלום חשבונות

אשראי או חיוב בתשלום חשבונותחשבונות לתשלום הם הסכום שחייבת החברה ללקוח שלה בגין רכישת טובין או שירותים, ולכן חבותה של החברה חייבת לצד השני אשר זוכה לזכות בעת העברת הרישום בספרי החשבונות של החברה.חשבון לתשלום הוא חשבון התחייבות המודד את הסכום החבוי לספקים או לספקים. אם סחורות או שירותים שנרכשו על ידי החברה באשראי, אזי ההתחייבות גדלה יותר מהאמצעי שיש לשלם

נוסחת הכנסה ברוטו

נוסחת הכנסה ברוטונעשה שימוש בהכנסה ברוטו בהתייחס לאנשים פרטיים ועסקים. עבור יחידים, זה מחושב כסך ההכנסה שנצברה לפני ניכויים ומיסים וכולל הכנסות מכל המקורות כולל שכר דירה, דיבידנדים, ריביות וכו ', ואילו עבור עסק זה מחושבים ההכנסות שנצברו ממכירת סחורות ושירותים בניכוי עלות סחורות שנמכרו.נוסחת הכנסה ברוטו (פרט) = סכום ההכנסה מכל המקורות שנצברו על ידי יחידכדי לבצע את החישוב עבור אדם יחיד, השתמש בצעדים הבאים:שלב 1: בררו את כל מקורות ההכנסה כמו משכורת, דיבידנדים, שכר דירה וכו '.שלב 2: צברו את כל מקורות ההכנסה הללו שהושגו

מעל הקו לעומת מתחת לקו

ההבדל העיקרי בין מעל ומתחת לקו הוא שמעל הקו מייצג פריטים המוצגים מעל ערך הרווח הגולמי של החברה בדוח רווח והפסד בתקופה הנדונה, ואילו מתחת לקו מייצגים פריטים המוצגים. מתחת לערך הרווח הגולמי של החברה בדוח רווח והפסד בתקופה הנדונה.מעל הקו לעומת מתחת לקו ההבדליםמעל הקו לעומת מתחת לקו - "מעל הקו" מתייחס להכנסות ולהוצאות שהחברה נושאת עקב פעילות רגילה. זהו גם המרווח הגולמי שמרוויח עסק. ואילו מתחת לקו הוצאות תפעול, רי

גנרל ספר ספרים

מהו ספר החשבונות הכללי?ספר החשבונות הכללי מתעד את הנתונים הכספיים של עסקאות יומיומיות של חברה ורושם את רישומי החיוב והאשראי בהתאם לתפיסת החשבונאות הכפולה, ומאומת באמצעות יתרת ניסיון תואמת המסווגת ל- NIL בסיכום כל הפנקסים בחשבונאות. חֲבִילָה.הוא מופרד לסוגי חשבונות מאזן שונים (נכסים, התחייבויות, הון עצמי) ורווח והפסד (הכנסות, עלויות מכירה, הוצאות אחרות) המסייע בהכנת דוחות כספיים של החברה על בסיס תקופתי.סוגי חשבונות ספ

תוכן דוח ביקורת

תוכן דוח הביקורת הוא המבנה הבסיסי של דוח הביקורת שצריך להיות ברור, ומספק ראיות מספקות המספקות את ההצדקה לגבי חוות דעתם של רואי החשבון וכולל את כותרת הדוח, פרטי הנמען, פיסקת פתיחה, היקף פיסקה, פיסקת חוות דעת, חתימה, מקום חתימה ותאריך הדוח.תוכן בסיסי של דוח ביקורתדוח ביקורת הנו חוות דעת על הדוחות הכספיים של החברה הניתנים על ידי רואי החשבון לאחר ביצוע הביקורת הכספית של החברה. דוח המבקר מתפרסם עם הדוח השנתי של החברה. דוח רואי ה

מכירות גולמיות לעומת מכירות נטו

ההבדל בין מכירות גולמיות למכירות נטוההבדל העיקרי בין מכירות ברוטו למכירות נטו הוא שמכירות ברוטו מתייחס לערך הכולל של המכירות שביצעה החברה בתקופה מבלי להתאים את העלות הקשורה למכירות כאלה, ואילו המכירות נטו מתייחס לערך הכולל של המכירות שביצעה החברה בתקופה כלומר מכירות ברוטו בניכוי תשואות, הנחות וההקצבות הקשורות לאותן מכירות.מכירות גולמיות לעומת אינפוגרפיות מכירות נטובואו נראה את ההבדלים העיקריים בין מכירות ברוטו לעומת מכירות נטו יחד עם אינפוגרפיקה.הבדלים עיקרייםלהלן כמה מההבדל העיקרי:מכירות החברה ברוטו מחושבות ללא התחשבות בתשואות, בהנחות ובקצבאות החברה הקשורות לאותן מכירות. מנגד, המכירה נטו

דיבידנד סקריפט

משמעות דיבידנד סקריפטדיבידנד סקריפ, המכונה גם דיבידנד אחריות, מונפק על ידי החברה לבעלי מניותיה בצורה של אישור במקום דיבידנד במזומן המספק אפשרות לבעלי מניותיה לקבל דיבידנדים בנקודת זמן מאוחרת יותר או שהם יכולים לקחת מניות ב מקום דיבידנדים. חברות מנפיקות דיבידנדים כאלה כאשר אין להם סכום מזומנים מספיק לתשלום כדיבידנד.למשל, בעל מניות מחזיק 1000 מניות, והחברה שילמה מניה אחת כנגד 50 מניות בבעלות בעל מניות. כאן המשקיע יקבל 20 מניות כדיבידנ

הוֹן מְנָיוֹת

מהו הון מניות?הון מניות מוגדר כסכום הכסף שמגייסות החברות מהנפקת המניות הרגילות של החברה מהציבור ומהמקורות הפרטיים והוא מוצג מתחת להון הבעלים בצד ההתחייבות במאזן של חֶברָה.ניקח דוגמה פשוטה להמחשה זו. בואו נגיד של- Roar Inc. הייתה הנפקה לפני 6 שנים ועל ידי מכירת מניות הון לציבור הרחב, Roar Inc. רכשה מיליון דולר בבי

מרווח מול רווח

ההבדל בין שוליים לרווחהן השוליים והן הרווח הם הדרכים המסייעות להערכת ביצועי החברה ובריאותה, כאשר במקרה של השוליים נבחנים ביצועי החברה ובריאותה באחוזים, ואילו במקרה של הרווח, הביצועים והבריאות החברה מוערכת בדולרים.אפשר למדוד את הביצועים באחוזים יחסית או במונחים דולריים מוחלטים. ישנן דרכים שונות לבדוק את תקינות הפעילות העסקית של ישות. שניהם מתאימים לאמצעים המאפשרים להנהלה לעקוב אחר הפעולות

רשימת מלאי

הגדרת רשימת מלאימחיקת מלאי פירושה למעשה להפחית את ערך המלאי מסיבות כלכליות או הערכות שווי. כאשר שווי המלאי מצטמצם מסיבה כלשהי, על ההנהלה לערוך ירידת ערך במלאי כזה ולהפחית מערכו המדווח מהמאזן.מלאי הוא חומרים שבבעלות כל עסק שיימכר לצורך הכנסה או שימושי להמרה לסחורה סופית שיימכרו לצורך הכנסות. מלאי עשוי להתיישן או להיות פחות ערך; באותה עת על ההנהלה

נכסים לקויים

הגדרת נכסים פגומיםנכסים פגומים הם אותם נכסים במאזן החברה שערכם הספרי של הנכסים בספרים עולה על שווי השוק (סכום בר השבה) וההפסד מוכר בדוח רווח והפסד של החברה. ירידת ערך של נכסים נמצאת בדרך כלל בסעיפי מאזן כמו מוניטין, נכסים לטווח ארוך, מלאי וחיובי חשבונות.דוגמה לנכסים לקוייםחברה א 'בע"מ רכשה את חברת B בע"מ ושילמה 19 מיליון דולר כמחיר הרכישה עבור רכישת החברה B Ltd. במועד הרכישה שווי הספרים של נכסיה של חברה ב 'היה 15 מיליון דולר. במהלך השנה שלאחר הרכישה, מכי

דוגמאות להנהלת חשבונות

דוגמאות להנהלת חשבונותהדוגמה הבאה מספקת מתאר של סוגי הנהלת החשבונות הנפוצים ביותר - ערכים יחידים וכפולים. הנהלת חשבונות היא רישום שיטתי של עסקאות פיננסיות של חברה. זהו רישום של עסקאות כספיות מהיום להיום. הנהלת חשבונות מביאה את ספרי החשבונות לשלב בו ניתן ליצור יתרת ניסיון. דוח רווח והפסד ומאזן של החברה ערוכים מהנתונים שנרשמו בתהליך הנהלת החשבונות.סוגי הנהלת חשבונות עם

סיכון ביקורת

מהו סיכון ביקורת?סיכון ביקורת הוא ההסתברות כי הדוחות הכספיים של החברה מכילים את השגיאה המהותית לחברה למרות שזו אומתה ונבדקה על ידי רואה החשבון המבקר של החברה ללא כל כשירות ביחס אליה.במילים פשוטות, סיכון ביקורת מוגדר כסיכון שבדוחות הכספיים לא יהיה מייצג באמת את המצב הכספי האמיתי של הארגון או ניסיון מכוון להסתיר את העובדות למרות שח

דוגמאות להוצאות הפעלה

דוגמאות להוצאות הפעלההדוגמאות להוצאות התפעול הן דמי משפט, שכר דירה, פחת, ציוד משרדי וציוד, הוצאות חשבונאות, ביטוח, הוצאות תיקון ותחזוקה, הוצאות שירות כמו חשמל, מים וכו ', הוצאות טלפון ואינטרנט, ארנונה, הוצאות מס שכר , פנסיות, הוצאות פרסומת, עלויות בידור, עלויות נסיעה, שיווק, עמלות, הוצאות דיוור ישיר, חיובי בנק ועוד רבים.במילים פשוטות, Opex מתייחס לכסף המושקע על ניהול הפעילות העסקית של החברה בצורה חלקה. המכונה בדרך כלל "עלות OPEX", והוא הדאגה העיקרית של הנהלת החברה להפחית את אותו הדבר מבלי לפגוע באיכות המוצר ולהישאר לפני המתחרים. הוצאה תפעולית היא סך כל ההוצאות למעט ע

שובר יומן

משמעות שובר היומןשובר יומן הוא מסמך של כל עסקה כספית, המכיל את המידע הדרוש כגון מספר הזיהוי של השובר, תאריך, תיאור העסקה העסקית, סכום העסקה, מיסים חלים, התייחסות לראיות אחרות, חתימת היצרן ו חתימת האדם המורשה, בשימוש רישום העסקה בספרי הארגון.הֶסבֵּרכל עסקה דורשת גיבוי פיזי כלשהו, ​​המהווה בסיס עבורה. הגיבוי הפיזי אינו אלא העדויות התיעודיות המכונות שובר יומן.הוא מכיל את המידע עם החשבונית בפועל כראיה. הצד השלישי נותן את החשבונית בפו

עלות מוצרים שנמכרו דוגמאות

דוגמאות לעלות מוצרים שנמכרו (COGS)עלויות טובין שנמכרו הן עלויות שקשורות ישירות לייצור טובין ושירותים. עלויות אלה מכונות גם עלות המכירה או עלות השירותים וממלאות תפקיד חשוב מאוד בתהליך קבלת ההחלטות. דוגמאות לעלות טובין שנמכרו כוללות את עלות החומרים, מחירי הסחורות שנרכשו לצורך מכירה נוספת ועלות ההפצה וכו '.שלושת הדוגמאות המובילות לעלות של מוצרים שנמכרו (CO

תת-משנה

מהו תת-משנה בחשבונאות?תת-ספרון הוא קבוצת משנה של ספרים כלליים שונים המשמשים לחשבונאות ועשויה להכיל את כל חשבונות החייבים, החשבונות לתשלום, ההוצאות ששולמו מראש, או הרכוש הקבוע הקשורים לעסקאות פיננסיות. בארגון גדול, קשה מאוד לשמור על כל העסקאות בפנקס המשותף; לכן, תת-משנה הוא האפשרות הטובה ביותר האפשרית לרשום עסקאות שלמות.רשימת 7 סוגי תת-חשבונות בחשבונאותלהלן סוגי ת

עלות ממוצעת לעומת עלות שולית

ההבדל העיקרי בין עלות ממוצעת לעומת עלות שולית הוא שעלות ממוצעת מתייחסת לעלות הייצור ליחידה של הסחורות המיוצרות בחברה בתקופה ואילו עלות שולית מתייחסת לערך העלייה או הירידה של עלות הייצור הכוללת של החברה במהלך התקופה הנדונה אם חל שינוי בתפוקה ביחידה נוספת אחת.עלות ממוצעת לעומת הפרשי עלות שולייםעלות ממוצעת לעומת עלות שולית - העלות הממוצעת היא סכום העלות הכוללת של טובין או שירותים חלקי המספר הכולל של טובין או שירותים. ועליות עלות שולית הן עלות הפקת יחידה אחת נוספת או יחיד

חשיפה לתרגום

מהי חשיפה לתרגום?חשיפה לתרגום מוגדרת כסיכון לתנודות בשער החליפין העלול לגרום לשינויים בערך נכסי החברה, התחייבויותיה, הכנסותיה, מניות, והיא מצויה בדרך כלל בחברות רב לאומיות שכן פעילותן ונכסיה מבוססות במטבעות זרים. יחד עם זאת, הדוחות הכספיים מאוחדים במטבע מקומי. חברות רבות מעדיפות לגדר סיכונים מסוג זה בצורה הטובה ביותר.4 שיטות למדידת חשיפת תרגוםמספר 1 - שיטה נוכחית / לא שוטפתבשיטה זו, הנ

האם ניתן לקבל חשבון - נכס או התחייבות?

סיווג חשבונות שקיבלו נכס או התחייבות?חשבונות חייבים הם הסכום המצטיין לחברה על ידי לקוחותיה או לקוחותיה ועתיד להמיר למזומן בעתיד, ולכן חייבי החשבונות מסווגים כנכס. הם נרשמים תחת הנכסים השוטפים במאזן. במאמר זה נדון בכמה מהדוגמאות בכדי להבין האם חשבונות חייבים הם נכס או התחייבות.דוגמאות לסיווג קבלת חשבונותדוגמה מס '1חשבונות חייבים הם הכסף שיש לחברה הזכות לקבל מלק

התאמת דוגמאות לערכים

התאמת דוגמאות לערכיםהדוגמאות הבאות להתאמת ערכים מספקות מתאר של ערכי ההתאמה הנפוצים ביותר. אי אפשר לספק מערך שלם של דוגמאות העוסקות בכל וריאציה בכל סיטואציה מכיוון שיש מאות רשומות התאמה כאלה. רישומי התאמה, המכונים גם התאמת רישומי יומן (AJE), הם הרישומים שמופיעים בעיתוני הנהלת החשבונות של חברה עסקית כדי להתאים או לעדכן את חשבונות ההכנסות וההוצאות ע

יתרת חובה

מהו יתרת חיוב?יתרת חיוב היא סכום הקובע כי הסכום הכולל של רישומי החיוב בספר חשבונות גדול יותר מהסכום הכולל של רישומי האשראי.זה שונה מהזנת חיוב. הזנת חיוב מתבצעת לצורך רישום עסקה בספר הכללי, למשל כאשר אנו רוכשים נכס, אנו מחייבים את חשבון הנכס שרושם את חשבון הבנק לרכישה ואשראי המציג זרימת כסף. ואילו יתרת חיוב הינה סכום נקי (חיוב מינוס אשראי) בספר כללי לאחר רישום כל העסקאות.דוגמאותזה נמצא בדרך כלל בפנקסי הנכסים וההוצאות, כמה דוגמאות מוצגות להלן,נכסים קבועים A / c - כאשר רכש קבוע נרכש, הוא יירשם כעסקת חיוב, ובהמשך רשומות אשר

תבנית לוח זמנים לבנייה

הורד תבנית Excel Google Sheets גרסאות אחרות Excel 2003 (.xls) OpenOffice (.ods) CSV (.csv) דוק נייד. פורמט (.pdf)סקירה כללית של תבנית לוח הזמנים לבנייהתבנית לוח זמנים לבנייה נותנת סקירה מפורטת של המשימות הכרוכות בפרויקט כולו וכל שלבי העבודה / הבנייה הדרושים להשלמת הפרויקט. זה עוזר ביצירת תוכנית לפרויקט שלם בכל הקשור לציר הזמן או ללוח הזמנים. זה בדרך כלל עוזר למהנדסים לתכנן ולהשלים את הפרויקט בזמן ובתקציב.אודות תבנית לוח הזמנים לבנייהת

הכנסות נטו

הגדרת הכנסות נטוהתמורה נטו היא סכום הכסף הסופי אותו מוכר זכאי לקבל בגין סילוק נכס בניכוי כל ההוצאות הנלוות כמו עמלה, עמלות וכדומה שכבר שולמו והיא מחושבת על ידי ניכוי כל עלויות המכירה מ מחיר המכירה של נכס. לדוגמא, אם א 'מוכר את נכס המגורים שלו ל- B, ההכנסות נטו יהיו הכספים ש- A זכאית לקבל מ- B לאחר כל העלויות הנלוות כמו דמי מתווך ועלויות אחרות נלקחות בחשבון.כיצד מחשבי

הזנת חשבונאות

מהי הזנת חשבונאות?רישום חשבונאי הוא הרישום הרשמי של כל העסקה בספרי החשבונות של החברה בה החיוב והאשראי נרשמים באופן כללי וזהו שלושה סוגים הכוללים הזנת עסקה, התאמת ערך וסגירת ערך.במילים פשוטות, רישום חשבונאי הוא רישום רשמי של עסקאות בהן חיוב ואשראי של עסקאות נרשמות בספר הכללי. זהו תיעוד כתוב של עסקה מסחרית.סוגי רשומות חשבו

רווח גולמי

מהי הרווחיות ברוטו?הרווחים הגולמיים של החברה מתייחסים לסכום שנותר מחוץ לסך ההכנסות שהייצרה החברה ממכירת טוביה בתקופה חשבונאית מסוימת לאחר ניכוי עלות הסחורה שנמכרה אך לפני ניכוי ההוצאות האחרות, המסים והתאמות. שנגרמה לחברה באותה תקופה.נוסחת הרווח הגולמיהנוסחה מייצגת כדלקמן:רווח גולמי = סך ההכנסות - עלות טובין שנמכרואיפה,הכנסה כוללת = הכנסה שכל גוף עסקי מייצר על ידי מכירת סחורות שו

בקרה תקציבית

משמעות בקרה תקציביתבקרה תקציבית ידועה כקביעת תקציב מסוים על ידי ההנהלה על מנת לדעת את ההבדל בין הביצועים בפועל לבין הביצועים המתוקצבים של החברה והיא מסייעת למנהלים בניצול תקציבים אלה בכדי לפקח ולשלוט בעלויות שונות בתקופת החשבונות המסוימת.זהו תהליך של תכנון ובקרה על כל הפונקציות של הארגון באמצעות השוואה וניתוח של מספרים מתוקצבים לתוצאות בפועל. על ידי השוואת המספרים המתוקצבים עם התוצאות בפועל, הוא מזהה את האזורים שזקוקים לשיפור והיכן ני

עלויות שמאות

משמעות עלויות שמאותעלויות שמאות הן העלות שמוציאה יחידה עסקית על מנת להבטיח כי המוצרים והשירותים הניתנים על ידם עומדים בציפיות הלקוח, כלומר הם נקיים מפגמים ועומדים בכל דרישות הרגולציה. דוגמאות לעלויות כאלה כוללות את העלות שנוצרה בבדיקה, בדיקות שטח וביקורות פנימיות וכו '.דוגמה לעלויות שמאותבואו ניקח דוגמה לעלויות שמאות.אחת הדוגמאות לעלו

תקציב הפקה

הגדרת תקציב הפקהתקציב הייצור הוא תכנון פיננסי המתייחס ליחידות המוצר שההנהלה חושבת שעל העסק לייצר בתקופה הקרובה כדי להתאים לכמות המכירות המשוערת, המבוססת על שיקול הדעת של ההנהלה הקשורה לתחרות בשוק, לתנאים הכלכליים, לייצור. יכולת, דרישות השוק הרווחות של הצרכנים ומגמות העבר.רכיביםבעיקר ישנם שלושה מרכיבים, והם כדלקמן:מס '1 - תקציב חומרי ישירתקציב החומר הישיר כולל מלאי פתיחה של חומרי גלם, עלות רכישה של חומר

נכסי צמח

מהם נכסי צמח?נכס צמחי, המכונה גם נכס קבוע, הוא נכס שהתועלת שלו נפרסת יותר משנה, במונחים של סיוע לעסקים לייצר הכנסות וביצוע הפעולות העיקריות שלשמן הוקם.הנקודות שיש לציין עבור נכסי הצמח הן-הם מוקלטים בעלות, והם מופחתים לאורך חיי התועלת המשוערים, או אורך החיים השימושי בפועל, הנמוך מביניהם.במידת הצורך, יש להזמין הפסד מירידת ערך כאשר הערך הממומש המשוער של הנכס נמוך מהעלות המופחתת בפועל המופיעה בספרים.סוגי נכסי צמחניתן לסווג אותם למספר קטגוריות, בהתאם לדרישות הארגון. באופן כללי, הדוגמאות הנפוצות ביותר לרכוש קבוע הן:אדמ

חשבון השעיה

משמעות חשבון השעיהחשבון השעיה הוא חשבון הפנקס הכללי המשמש את החברה לצורך רישום העסקאות באופן זמני שכן במועד רישום אותן עסקאות, רואה החשבון עשוי להיות לא בטוח לגבי סוג החשבון המתאים ביותר לרישום אותן עסקאות.לפעמים אין לנו את כל המידע הדרוש לעסקה מסוימת. ובכל זאת, עלינו לרשום כל עסקה בכדי לעדכן את ספרי החשבונות שלנו, וכאן חשבון המתח שימושי מכיוון שאיננו בטוחים היכן לרשום רשומ

השקעות לטווח ארוך

הגדרת השקעות לטווח ארוךהשקעות לטווח ארוך מתייחסות למכשירים הפיננסיים בצורת מניות, אגרות חוב, מזומנים או נכסי נדל"ן אשר החברה מתכוונת להחזיק יותר מ- 365 יום ככל הנראה כדי למקסם את רווחי החברה והיא מדווחת על צד הנכסים של המאזן. מתחת לראש נכסים לא שוטפים.מטרת החברה היא לא למכור את ההשקעות המוחזקות בתקופה קצרה אלא להשתמש בה ככר לצרכים עתידיים.זה גם משקף את יכולת נטילת הסיכון של החברה ואת הנוחות להחנות את

מס הכנסה לעומת מס שכר

ההבדל בין מס הכנסה למס שכרמס הכנסה הוא המס המוטל על ידי הרשויות הממשלתיות על ההכנסה נטו שהרוויחו הפרטיים או הגופים העסקיים אשר הוא פרוגרסיבי באופיו כאשר מי שמרוויח הכנסה גבוהה יותר צריך לשלם מס הכנסה בשיעור ריבית גבוה יותר ולהיפך, ואילו מס שכר מתייחס למס הכולל מס ביטוח לאומי, מיסים בגין טיפול רפואי ומיסי אבטלה וכו 'כאשר מס כזה מוגש על ידי המעסיק וגם העובד.המעסיקים אחראים להחזיק חלק מהשכר הניתן לעובדים כמסי עבודה. מס שכר העבודה מנוכה משכרו ברוטו של העובד, והם משני סוגים.מס הכנסה מורכב ממסים מקומיים, מדינתיים ופדרליים. המסים משתנים ממקום למקום מכיוון שחלק מהיישובים גובים מס הכנסה מקומי נוסף. ברוב

ניירות ערך סחירים

מהם ניירות ערך סחירים? ניירות ערך סחירים הם הנכסים הנזילים הניתנים להמרה למזומנים המדווחים תחת הנכסים השוטפים הראשיים במאזן של החברה, והדוגמה העיקרית שבהם כוללת נייר מסחרי, שטרות אוצר, נייר מסחרי ושאר מכשירי שוק הכסף השונים. .ניירות ערך אלה הם שיעורי השקעה חיוניים ומועדפים על חברות גדולות. כפי שצוין בתמונה למטה, למיקרוסופט יש יותר מ 50% מסך הנכסים שלה כהשקעות לטווח קצר או ניירות ערך סחירים. מאפיינים של ני

חוֹבָה

משמעות חיובחיוב מוגדר כרישום בספרי החשבונות של החברה שבגללו ישנה גידול בנכסי החברה או שיש ירידה כלשהי בהתחייבויות החברה ועל פי התפיסה הבסיסית של הכניסה הכפולה. מערכת בחשבונאות, סך החיובים צריך להיות תמיד שווה לסך הזיכויים לחברה.דוגמה להזנת חיוב בחשבונאותיש חברה בע"מ. העוסק במכירת בגדים מוכנים בשוק. היא החליטה לרכוש את הנכס בשווי 100,000 $ על ידי תשלום באמצעות חשבון הבנק ולשלם את ההוצאה של 5,000 $ במזומן עבור חשבון

מטרת דוחות תזרים מזומנים

מה מטרת דוח תזרים המזומנים?הכנת דוח תזרים מזומנים משרתת מטרות שונות כמו קביעת תנועות המזומנים ביחס לתזרים ולזרמים, ביצוע החלטות אסטרטגיות שקיבלה ההנהלה ומספק מידע רלוונטי על רווחתו הכספית של הארגון כך שמצב הנזילות שלו. ניתן להפיק ולהוקרן לקוראי הדוחות הכספיים שלה.דוח תזרים המזומנים הוא דוח כספי המתאר את פרטי העסקאות כאמור במהלך תקופת חשבונאות. זה נותן תמונה ברורה של כמות המזומנים הזורמים למשרד וכ

יחידת פחת ייצור

הגדרת פחת הייצוריחידת פחת הייצור, הנקראת גם כשיטת פעילות, מחשבת פחת בהתבסס על יחידת הייצור ומתעלמת מחלוף הזמן לאורך חיי השימוש של נכס, במילים אחרות, פחת יחידת הייצור פרופורציונלית ישירות לייצור. משתמשים בו בעיקר בתחום הייצור.הערך של אותו נכס עשוי להיות שונה בגלל השימוש בו. לדוגמה, נכס אחד X מייצר 10 יחידות, ונכס אחר Y מייצר 20 יחידות, שניהם אותו נכס,

חשבונאות נגזרים

חשבונאות למכשירים נגזריםחשבונאות נגזרים היא סעיף מאזן שבו הנגזרים המוחזקים על ידי החברה מוצגים בדוח הכספי בשיטה שאושרה על ידי GAAP או IAAB או שניהם.על פי תקני חשבונאות בינלאומיים עכשוויים ו- Ind AS 109, ישות נדרשת למדוד מכשירים נגזרים לפי שווי הוגן או סימון לשוק . כל הרווחים וההפסדים בשווי ההוגן מוכרים ברווח והפסד, למעט כאשר הנגזרים מתאימים כמכשירי גידור בגידור תזרים מזומנים או בגידור השקעות נטו.בואו ניקח דוגמא כדי להבין כיצד לחשב רווח או הפסד על עסקאות נגזרו

יומן בחשבונאות

מהו יומן חשבונאות?יומן בחשבונאות נקרא כספר הכניסה המקורית. זה נקרא ספר הכניסה המקורית מכיוון שאם מתרחשת עסקה פיננסית כלשהי, רואה החשבון של החברה היה רושם תחילה את העסקה ביומן. לכן יומן בחשבונאות הוא קריטי לכל מי שיבין. לא משנה מי אתה, רואה חשבון עתיד, חובב מימון או משקיע שרוצה להבין את העסקאות הטמונות בחברה, עליך לדע

חלק נוכחי של חוב לטווח ארוך (CPLTD)

מהו החלק הנוכחי של חוב ארוך טווח?החלק הנוכחי של החוב לטווח הארוך (CPLTD) הוא החלק לטווח הארוך של החוב של החברה שיש לשלמו בתקופה של השנה הבאה מיום המאזן ואלה מופרדים מהחוב לטווח הארוך במאזן. כפי שהם ישולמו בשנה הבאה באמצעות תזרימי המזומנים של החברה או על ידי ניצול נכסיה השוטפים.הבה נבחן את התרשים של אקסון לעיל. הוא עוקב אחר החלק הנוכח

מלאי מול מלאי

ההבדל בין מלאי למלאייש הרבה מילות באז במימון ששימשו להחלפה בהקשרים רבים. עם זאת, אפשר לומר שלפעמים יכול להיות קו דק מאוד בין שימוש נכון ושגוי במילים כאלה, אך בעולם הפיננסים הדיוק פירושו הכל. זוג כזה שעומד בראש הרשימה הוא מלאי ומלאי. נראה ששניים אלה מתואמים מאוד אך עם זאת הם עולם נפרד במובן האמיתי שלהם, במיוחד כשמדובר בהקשר שלהם או בהערכתם.הא

רווחי פרו-פורמה

הגדרת רווחים פרו-פורמהרווחי פרו-פורמה מתייחסים להכנסות החברה המחושבות בחריגה מהעמידה בעקרון חשבונאות מקובל, שכן היא אינה מתחשבת בפריטים חד-פעמיים כגון פריטים יוצאי דופן כמו הפסד עקב שריפה, הוצאות ארגון מחדש וכו ', כך החברה יכולה להציג תמונה חיובית יחסית של הדוח הכספי של החברה.במילים פשוטות, הכנסה של פרו-פורמה מתייחסת להרוויח שאינו כולל פריטים חד-פעמיים כמו חיובי ארגון מחדש, פריטים יוצאי דופן. בכך, הרווחים של החברה אינם מחושבים על פי עקרונות חשבונאות מקובלים (GAAP). הוא משמש כדי להראות את ההיבט החיו

השקעה ברשת

הגדרת השקעה נטוהשקעה נטו היא הסכום הנקי שהשקיעה החברה על נכסי ההון שלה, המחושב כהוצאות ההון לתקופה בניכוי פחת והפחתות שאינן מזומנים לתקופה, והיא מציינת כמה החברה משקיעה בשמירה על חיי נכסיו והשגת צמיחה עתידית בעסק.הוסבר השקעה נטוכל עסק, גדול או קטן, משתמש בנכסים כדי לייצר הכנסות ולהרוויח רווחים. נכסים אלה עוברים בלאי במהלך העסקים הרגיל. הנכסים למעשה מאבדים את אורך החיים השימושיים שלהם,

דוח הון עצמי

הגדרת הצהרת הוןדוח ההון העצמי הוא דוח פיננסי המהווה חלק מהדוחות הכספיים הלוכדים את השינויים בשווי ההון של החברה (כלומר) עלייה או ירידה בשווי ההון מאז תחילת תקופה כספית נתונה ועד סוף אותה תקופה. הוא מכיל הון מניות ורווחים שמורים.הוא מספק מידע הנוגע לפעילות הקשורה להון למשתמשים בדוחות הכספיים, וזה אחד המרכיבים הכספיים המשמשים את האנליסטים להבנת ההתקד

רפוי תקציבי

מה זה רפיון תקציבי?רפיון תקציבי הוא הנוהג להמעיט בערך ההכנסות המתוקצבות או בהערכת יתר של ההוצאות המתוקצבות של החברה בכוונה על ידי האחראי על קביעת התקציב במניע להגדיל את הסיכויים שהביצועים בפועל של החברה טובים יותר מאלה של היעדים המתוקצבים. זה נעשה על ידי ההנהלה במיוחד כאשר הבונוסים או הערכת הביצועים שלהם מבוססים על היעדים שהושגו על ידם.דוגמה לרפיון תקציבילדוגמא, מנהל החברה שאחראי להכנת התקציב מעריך כי לשנת הכספים הבאה מכירות החברה יע

תבנית תקציב הפרויקט

הורד תבנית Excel Google Sheets גרסאות אחרות Excel 2003 (.xls) OpenOffice (.ods) CSV (.csv) דוק נייד. פורמט (.pdf)תבנית תקציב בחינם לפרויקטתבנית תקציב הפרויקט מתייחסת לתקציב שמכין בעיקר החברות העובדות בפרויקטים השונים לטיפול בכספים על ידי אדם שבו התקציב מתחיל להזין עלות שתוקצבה בנוגע לתחומים השונים כגון עלות חומר, עלות עבודה, עלות קבועה העלות השונה לתקופה הנדונה ואז רישום העלות בפועל שהוטלה בתקופה ולבסוף נגזר מהשונות בין העלות המתוקצבת לבין העלות בפועל של המשימות השונות של הפרויקט יחד עם השונות של הפרויקט בכללותו. .אודות תבנית תקציב הפרויקטאם אדם מתחיל פרויקט, אז זה כרוך במשימות מסוגים שונים להשל

הכנסה כוללת אחרת

מהי הכנסה כוללת אחרת?הכנסה כוללת אחרת מתייחסת להכנסות, הוצאות, הכנסות או הפסדים בחברה שלא מומשו בעת עריכת הדוחות הכספיים של החברה במהלך תקופת חשבונאות ולכן אינם נכללים ברווח הנקי ומוצגים לאחר הרשת. הכנסות בדוח רווח והפסד של החברה.הוא מורכב רק מהכנסות, הוצאות, רווחים והפסדים שטרם מומשו ולכן אינם נכללים ברווח הנקי בדוח רווח והפסד. הוא נרשם בצד ההתחייבויות במא